INTERES PRAWNY RODZICÓW A ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY – STANOWISKO WSA

Rodzice uczniów nie mają interesu prawnego do zaskarżenia uchwały intencyjnej w przedmiocie przekształcenia szkoły - taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w postanowieniu z 31 marca 2021 r. (II SA/Ke 297/21).

W stanie faktycznym powołanej sprawy przedmiotem kontroli była skarga rodziców uczniów na uchwałę komunikującą zamiar przekształcenia szkoły podstawowej. Skarżący upatrywali swój interes prawny w tym, że są rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły, co do której rada gminy podjęła zamiar przekształcenia.

Wyjaśnienia wymaga, że uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły jest aktem stanowiącym szczególnego rodzaju informację o zamiarze podjęcia działań, które będą miały charakter zewnętrzny… żródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59746-interes-prawny-rodzicow-a-zamiar-przeksztalcenia-szkoly-stanowisko-wsa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *