Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

Wielokrotnie zwracacie się do naszej Redakcji z prośbą o udzielenie wskazówek do pracy z uczniem z zespołem Aspergera – oto i one.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z zespołem Aspergera winno być realizowane poprzez taką modyfikację procesu edukacyjnego, która umożliwi uczniowi sprostanie tym wymaganiom.

 

Na co warto zwrócić uwagę i jakie rozwiązania wdrożyć?

 

 • Treść zadań pisemnych winna być bliska doświadczeniom ucznia.
 • Zadania związane z analizą wierszy, opowiadań, długich utworów literackich opisujących relacje społeczne winny być dodatkowo omawiane z uczniem
  np. na zajęciach rewalidacji indywidualnej.
 • Należy korzystać z materiału odpowiadającego  zainteresowaniom ucznia.
 • Pozwolić uczniowi, jeśli tego potrzebuje, na stosowanie niekonwencjonalnych technik i procesów służących do rozwiązania zadań
 • Stosować  metodę projektów.
 • Nauczyciel w procesie lekcyjnym powinien być mało ekspresyjny oraz kontrolować swój sposób mówienia: 
 • Trudne zadania dobrze jest rozbić  na krótsze etapy lub przedstawić je na kilka sposobów (np. wizualnie, słownie, fizycznie).
 • W procesie uczenia – korzystać z  pamięci wzrokowej i długoterminowej (aby uczeń dobrze zapamiętał sekwencję wspomóc wykład  poprzez wizualizację).
 • Doskonalić myślenie perspektywiczne oraz zdolność przewidywania  skutków, jakie coś może mieć w przyszłości – jeśli te zagadnienia znajdą się
  w materiale, upewniać się, czy uczeń należycie je zrozumiał
 • Doskonalić umiejętność  przewidywania reakcji innych ludzi.
 • Powtarzać indywidualnie uczniowi polecenia kierowane do całej klasy.
 • Stosować konsekwencję w wymaganiach oraz nagrody społeczne za sukcesy
  i osiągnięcia.
 • Trenować umiejętność doprowadzania podjętych czynności do końca.
 • W kontakcie z uczniem należy posługiwać się krótkimi, konkretnymi zdaniami, używać i interpretować język dosłownie oraz unikać:

        –  idiomów (np. „podaruj sobie!”)

        –  podwójnych znaczeń (większość dowcipów wykorzystuje podwójne znaczenia)

        –  sarkazmu (np. nie mów „Wspaniale!” po tym jak uczeń właśnie rozlał butelkę keczupu na stole)

        – przezwisk

        – „miłych” odzywek (np. „Chłopcze”, „Mądralo”)

 • Unikać zadawania niejasnych pytań, takich jak „Dlaczego to zrobiłeś?”. Zamiast tego lepiej powiedzieć: „Nie podobało mi się, kiedy gwałtownie zamknąłeś książkę, gdy powiedziałem, że czas na sprawdzian. Następnym razem ostrożnie odłóż książkę i powiedz mi, że jesteś zły”.
 • Nauczyciel winien być bardzo konkretny  we wszystkich twoich interakcjach z tymi uczniami.

Zewnętrzna  organizacja nauczania

 • Przygotowuj ucznia na wszelkie zmiany w otoczeniu (akademia)  lub w rozkładzie zajęć  (zastępstwa nauczycieli czy zmiany terminów).
 • Aby przygotować go do zmiany, stosuj harmonogramy sporządzone na piśmie Wprowadź zmiany w otoczeniu, takich jak usunięcie „śmieci wizualnych”
  z pomieszczenia czy zmianę ustawienia siedzeń, gdy uczeń wydaje się rozproszony bądź zdenerwowany otoczeniem klasowym. 
 • Uczeń winien siedzieć w ławce możliwie blisko nauczyciela, z daleka
  od rozpraszających bodźców słuchowych i wzrokowych.
 • Należy  też omówić z uczniem co ma robić kiedy ogarnia go panika (np. podczas hałaśliwej przerwy – wskazać miejsce spokojne ,w którym może wtedy przebywać, oraz osoby do których może zwrócić się o pomoc).
 • Pomóc uczniowi zrozumieć niepisane zasady i reguły obowiązujące w społeczności szkolnej wykorzystując w tym celu rysunki i komiksy.

Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i  umiejętności

 • W czasie pisania prac klasowych, w których zadania dotyczyć będą interpretacji uczuć czy motywów innych ludzi – uczniowi  w miarę potrzeby można tłumaczyć trudniejsze fragmenty poleceń .
 • Uczeń nie powinien odpowiadać przy tablicy nie będąc o tym wcześniej uprzedzony,
 • Często oceniać ucznia za prace wykonane w domu – np. metodą projektów.

Warunki rozwijania  umiejętności społecznych:

 • Omawiać z uczniem różne sytuacje z życia i wyjaśniać co inni ludzie mogą myśleć, czuć i jakie są przyczyny ich postępowania.
 • Doskonalić  umiejętność komunikacji min. poprzez stosowanie metod pracy
  w grupach, w parach (dobieranych przez nauczyciela po to, aby żaden uczeń nie został odrzucony.)
 • Wykorzystać specjalne zainteresowania ucznia by podnieść jego status w klasie (mógłby np. zostać przewodnikiem komputerowym, pomagającym innym uczniom)
 • Pracować nad kształtowaniem adekwatnej samooceny dotyczącej efektów wykonanej przez siebie pracy,
 • Pracować nad radzeniem sobie z przegraną
 • W pracy stosować zasadę konsekwencji

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli: https://pracadlanauczyciela.pl/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *