Jak realizować zdalne nauczanie w przedszkolu?

Edukacja przedszkolna w wersji online jest trudna do zrealizowana, głównie ze względu na fakt, że tak małe dzieci w ogóle nie powinny spędzać czasu przed komputerem. Zatem jak zorganizować ten czas z korzyścią dla wszystkich? Odpowiedź w naszym dzisiejszym artykule.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednostki systemu oświaty, w tym również przedszkola, są od 25 marca 2020r. zobowiązane do realizacji podstawy programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. W związku z tym zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznacza, że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:

  • stronę internetową przedszkola/szkoły,
  • komunikatory, profile przedszkoli, szkół,
  • kontakt telefoniczny.

W obecnej sytuacji podstawowym zadaniem nauczyciela przedszkola jest, wspólnie z rodzicami i w porozumieniu z nimi, określenie najdogodniejszej formy wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Specyfika sytuacji sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu.

 Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać w warunkach domowych na większe usamodzielnienie dziecka pod okiem i we wsparciu rodzica.

Sytuacja epidemiczna niejako obliguje nas, aby zachęcać dzieci do utrzymania higieny osobistej ze względów bezpieczeństwa, ale również do tego, aby zachować czystość i porządek w swoim kąciku (pokoju). Jest to dogodny moment, aby wdrażać dzieci do przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych:

  • fizycznym;
  • emocjonalnym;
  • społecznym i poznawczym.

Zadaniem nauczycieli przedszkola jest przekazywanie rodzicom informacji za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji dotyczących:

 

  • propozycji wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
  • konkretnych propozycji aktywności dziecka, adekwatnych do realizowanego w przedszkolu programu;
  • opracowanych propozycji twórczej aktywności dzieci;
  • wskazywania zasobów internetowych, np. słuchowisk, audycji radiowych, informacji o programach telewizyjnych, a także programów i zabaw online. Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i w odpowiednich odstępach czasowych.

Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Formy kontaktu z rodzicami, które mają być pomocą, wsparciem ich działania, nauczyciel powinien ustalić bezpośrednio z rodzicami.

 

Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

Obecny czas jest czasem próby, który być może zaprocentuje w przyszłości bliższym kontaktem dziecka z rodzicami, ale również rodzica z nauczycielem. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby ten czas nie był czasem straconym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *