JAK ROZWIJAĆ KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW?

Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności: pracy w zespole, krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

„Patrz tam, gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”
 Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności

Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. Celem kształcenia nie może być jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady DI (Destination Imagination): współpraca, krytyczne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów.
Regulują to również przepisy oświatowe. W nowym  rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                 w poszczególnych typach szkół, jako cele kształcenia ogólnego wskazano konieczność: „rozwijania kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość”
a także: „rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki”.

Natomiast wśród najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego pojawia się: „kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin” oraz „praca
w zespole”.

Rolą współczesnego nauczyciela jest więc kreowanie takich sytuacji edukacyjnych, które umożliwiają uczniowi przyjęcie nowych informacji zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi i zasobem posiadanej wiedzy oraz motywowanie i inspirowanie, by rozwijał swój potencjał.
Nauczyciel nie powinien być zatem jedynie ekspertem od wiedzy przedmiotowej – takimi ekspertami są naukowcy, badacze – nauczyciel powinien być ekspertem od tego: jak uczyć?
 
Jak stymulować myślenie twórcze uczniów w procesie dydaktycznym i jak wyzwalać ich kreatywność? Jak sprostać temu wyzwaniu podpowiadamy podczas szkolenia dedykowanego radom pedagogicznym: „Twórcze metody pracy na lekcji – jak rozwijać kreatywność uczniów?”
W kreatywności ważne jest szukanie nieoczywistych rozwiązań dla problemów, oderwanie się choćby na chwilę od ograniczeń i wyjście poza typowy dla nas schemat działania
i myślenia. Natomiast to, że czasami inspirujemy się pomysłami innych osób, wcale nie pozbawia nas prawa do uważania się za kreatywnych.
Obecnie bardzo wielu ekspertów zajmujących się twórczym myśleniem uważa, że kreatywność jest cechą ciągłą tzn. posiada ją każdy, ale w różnym stopniu – analogicznie, jak to ma miejsce ze wzrostem: jedne osoby są bardziej twórcze, inne mniej, ale każdy ma zdolność kreatywnego myślenia.
 

Naszą kreatywność blokują jednak bariery psychiczne i psychospołeczne, które zwykle wymuszają „uniformizację” także w myśleniu i działaniu. Dodatkowo kreatywność podkopuje karanie za błędy, gdyż nie da się być twórczym bez podejmowania ryzyka. Nie każdy pomysł okazuje się trafiony. Kreatywność jest w nas zabijana także przez złą atmosferę, niesprawiedliwą krytykę, ale również przez zbyt duże przeciążenie obowiązkami. Uczeń zmotywowany i wypoczęty będzie bardziej kreatywny niż ten przemęczony lub zastraszony.
Destrukcyjny wpływ na szukanie najlepszych rozwiązań i spojrzenie na problem z szerokiej perspektywy ma również syndrom myślenia grupowego, który polega na tym, że pracując w zespole ulegamy naciskowi grupy, co tłumi nasze własne pomysły.
 

Dzięki znajomości technik i metod twórczego rozwiązywania problemów na pewno znajdziemy wraz z naszymi uczniami sposób na to, jak pokonać bariery i „pogłaskać żyrafę”. Zaś w ten sposób rozbudzona ciekawość ucznia będzie motywowała go do dalszej pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *