Jak sobie radzić z agresją ucznia?

Agresja w ludzkim społeczeństwie istnieje tak samo długo jak sam człowiek. Problem agresji uczniowskiej dotyczy wszystkich nauczycieli bez wyjątku. Musimy pamiętać, że przyczyny trudnych zachowań uczniów mogą tkwić zarówno w czynnikach biologicznych, np. urazy neurologiczne, rodzinnych – wychowanie zbyt kontrolujące lub zbyt liberalne, środowiskowych – zbrutalizowane wzorce medialne, a także wynikać z braku umiejętności pedagogicznych nauczyciela.

Z moich obserwacji wynika, że istnieją w środowisku nauczycielskim dwa przeciwstawne mity, dotyczące uczniowskiej agresji. Pierwszy każe za niewłaściwe zachowanie uczniów obarczać nauczyciela, drugi zaś głosi, że szkoła nie ma wpływu na zachowanie uczniów i niewiele może zrobić, gdyż problem leży w rodzinie. Oba te podejścia rodzą bierność i frustrację.

            Jak poradzić sobie z uczniem agresywnym? Zacznijmy od procedury, której należy się trzymać. W sytuacji, kiedy uczeń podnosi na nauczyciela głos lub rzuca obelgi należy opanować emocjonalne wzburzenie. Nie dać ponieść się gniewowi. Panować nad tym, co mówimy i robimy.

            Na początku należy wyraźnie nazwać zachowanie ucznia, mówiąc: „rzucasz przekleństwami”. Następnie odwołać się do przyjętych zasad: „umówiliśmy się, że w szkole nie podnosimy na siebie głosu”. Potem warto wyrazić spokojnie własne oczekiwania i zapowiedzieć sankcję: „nie życzę sobie podobnych zachowań, jestem zmuszony poprosić wychowawcę o naganę dla ciebie”. Na koniec nie pozostaje nic innego niż wykonanie sankcji, rozmowa z rodzicami  i dyrektorem.

            Kiedy jednak na lekcji zrobiło się zbyt „gorąco” należy skorzystać z innej metody, której przebieg daje się streścić w siedmiu krokach:

  • Wycofać się z interakcji z uczniem.
  • Zdecydowanym tonem przerwać atak ucznia.
  • Ocenić zagrożenie.
  • Wezwać wsparcie, może być to nauczyciel z sąsiedniej klasy, pedagog, dyrektor, nauczyciel bibliotekarz.
  • Wspólnie poinformować agresora o konsekwencjach jego zachowania.
  • Powiadomić o problemie wychowawcę, dyrektora, pedagoga, rodziców oraz innych nauczycieli uczących.
  • Zastosować karę regulaminową.

Ważne jest, żeby w przypadku zachowań agresywnych nie rezygnować z jej wymierzenia. Agresję stanowi bowiem nie tylko złamanie reguł współżycia społecznego, ale także stanowi w świetle zapisów kodeksu karnego złamanie prawa. Nauczycielowi przysługuje ochrona taka jak funkcjonariuszowi publicznemu, zaś dyrektor oraz organ prowadzący szkołę musi stanąć w obronie nauczyciela, którego prawa zostały naruszone. Kiedy już opanujemy sytuację powinniśmy szczególnie zająć się uczniem agresywnym, zapewniając mu odpowiednią opiekę psychologa lub pedagoga, gdyż każde takie zachowanie z jednej strony nie może być tolerowane, z drugiej zaś często jest symptomem większych problemów tj. przemocy domowej, braku więzi rodzinnych lub przewlekłego stresu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *