Jak stworzyć dobry plan nadzoru pedagogicznego?

Czym jest plan nadzoru pedagogicznego? Co powinien zawierać? O tym pisze dzisiaj Iwona Bożym – zapraszamy do lektury i komentowania.

 

       Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru z 25 sierpnia 2015 r. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru, zawiera w szczególności:

przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa,

zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

plan obserwacji,

zakres monitorowania.

Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzględnieniem;

– wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku,

– podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

Plan ewaluacji wewnętrznej zawiera:

przedmiot ewaluacji ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku i na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa,

termin przeprowadzenia ewaluacji,

wykaz osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie

Plan kontroli wewnętrznej zawiera:

tematykę kontroli ustaloną na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego, na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa, tematykę kontroli stałych np.: 

– ocena kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów oraz sprzętu należącego do szkoły,

– ocena realizacji podstawy programowej,

– ocena terminowości i prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

– ocena punktualności i poprawności pełnienia dyżurów nauczycielskich itp.

osoby wskazane do kontroli,

formę kontroli,

termin,

osobę kontrolującą.

Monitorowanie pracy szkoły obejmuje:

zakres monitorowania wynikający z realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku, wynikający z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz stałe obszary monitorowania,

osoby udzielające informacji w procesie monitorowania, 

termin monitorowania,

wskazanie osoby prowadzącej monitoring.

Wspomaganie obejmuje:

planowanie diagnozy pracy szkoły i inne badania wewnętrzne (zakres wspomagania-zakres diagnozy, metody diagnozy, odpowiedzialny, termin, uwagi),

doskonalenie zawodowe (nazwa szkolenia, forma, termin, uczestniczący),

organizowanie szkoleń i narad.

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających z działalności statutowej szkoły zawiera:

problematykę obserwacji, czyli cele szczegółowe, wynikająca z wniosków z nadzoru z poprzedniego roku, oraz kierunków polityki oświatowej państwa, 

cel ogólny obserwacji,

wskazanie osoby obserwowanej,

wskazanie termin oraz oddziału klasowego, w którym odbędzie się obserwacja.

Iwona Bożym – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 

       Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru z 25 sierpnia 2015 r. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru, zawiera w szczególności:

                  przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

                  tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa,

                  zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

                  plan obserwacji,

                  zakres monitorowania.

Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzględnieniem;

– wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku,

– podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

Plan ewaluacji wewnętrznej zawiera:

                  przedmiot ewaluacji ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku i na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa,

                  termin przeprowadzenia ewaluacji,

                  wykaz osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie

Plan kontroli wewnętrznej zawiera:

                  tematykę kontroli ustaloną na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego, na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa, tematykę kontroli stałych np.:

– ocena kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów oraz sprzętu należącego do szkoły,

– ocena realizacji podstawy programowej,

– ocena terminowości i prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

– ocena punktualności i poprawności pełnienia dyżurów nauczycielskich itp.

                  osoby wskazane do kontroli,

                  formę kontroli,

                  termin,

                  osobę kontrolującą.

Monitorowanie pracy szkoły obejmuje:

                  zakres monitorowania wynikający z realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku, wynikający z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz stałe obszary monitorowania,

                  osoby udzielające informacji w procesie monitorowania,

                  termin monitorowania,

                  wskazanie osoby prowadzącej monitoring.

Wspomaganie obejmuje:

                  planowanie diagnozy pracy szkoły i inne badania wewnętrzne (zakres wspomagania-zakres diagnozy, metody diagnozy, odpowiedzialny, termin, uwagi),

                  doskonalenie zawodowe (nazwa szkolenia, forma, termin, uczestniczący),

                  organizowanie szkoleń i narad.

Plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych wynikających z działalności statutowej szkoły zawiera:

                  problematykę obserwacji, czyli cele szczegółowe, wynikająca z wniosków z nadzoru z poprzedniego roku, oraz kierunków polityki oświatowej państwa,

                  cel ogólny obserwacji,

                  wskazanie osoby obserwowanej,

                  wskazanie termin oraz oddziału klasowego, w którym odbędzie się obserwacja.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *