Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?

Wielu rodziców, pedagogów i nauczycieli zastanawia się, jakie formalne warunki muszą zostać spełnione, by dziecko mogło uzyskać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. W dzisiejszym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, należy zgłosić się do psychologa opiekującego się szkołą/placówką oraz dostarczyć następujące dokumenty :

– zaświadczenie lekarskie od lekarza – specjalisty, które będzie zawierało następujące dane:

 • informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania),
 • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), czyli wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
 • stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola;

– w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić zakres, w jakim dziecko powinno uczyć się indywidualnie oraz czy i na jakich zasadach może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą; 

– określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły, nie mniej niż 30 dni – od dnia wydania orzeczenia;

– w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy;

– aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (aktualną, czyli nie starszą niż sprzed 2 lat w przypadku diagnozy psychologicznej i nie starszą niż jeden rok w przypadku diagnozy pedagogicznej). W przypadku braku takiej diagnozy psycholog opiekujący się szkołą/placówką podejmie stosowne działania;

– wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia

– w przypadku powtórnego ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania konieczna jest opinia o funkcjonowaniu dziecka w minionym okresie, w którym odbywało się indywidualne nauczanie.

Na jaki okres czasu wydawane jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres czasu określony przez lekarza wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

 • Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego w części dotyczącej jego dziecka.
 • Pełnoletni uczeń samodzielnie wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.
 • W przypadku braków w dokumentacji dziecka Zespół kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia.
 • Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje orzeczenie o braku potrzeby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
 • W przypadku zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które automatycznie uchyla orzeczenie wcześniejsze. W uzasadnieniu nowego orzeczenia zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
 • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego/indywidualnego stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania. W uzasadnieniu Zespół wskazuje fakty, które uznał za istotne w sprawie oraz przyczyny, dla których odmówił wydania odpowiedniego orzeczenia.
 • W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że nie nastąpiła zmiana dotycząca rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
 • Orzeczenie doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu. Orzeczenie wydaje się rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobom przez nich upoważnionym, bądź wysyłane jest pocztą – w zależności od preferencji zaznaczonych na wniosku o wydanie orzeczenia. 

Jolanta Kolan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *