Jak w prawidłowy sposób rozwiązać stosunek pracy

Dziś kolejny odcinek cyklu „Dyrektor jako pracodawca”. Przyjrzyjmy się najważniejszym znowelizowanym przepisom Kodeksu pracy w zakresie rozwiązania stosunku pracy.

Aktualne brzmienie art. 32 Kodeksu Pracy stanowi, iż każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami za wypowiedzeniem  można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony. Nie ma tu znaczenia czas, na jaki umowa została zawarta, a co najważniejsze bez znaczenia pozostaje fakt, czy możliwość wypowiedzenia przewidują postanowienia umowy. Wcześniej umowę na czas określony można było rozwiązać za wypowiedzeniem jeżeli była zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy i jeżeli jednocześnie strony przewidziały taką możliwość w umowie.

Zrównane zostały także okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i umów zawartych na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy i jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Powyższe rozwiązanie jest tożsame jak w przypadku okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.  Okresy wypowiedzenia wynoszą aktualnie odpowiednio: 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z przepisem art. 36 Kodeksu Pracy jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę , skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.  W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Odnośnie roszczeń pracownika ważny jest aktualny art 50 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy , odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

W kolejnych artykułach przyjrzymy się obowiązkom pracodawcy i pracownika po zakończeniu stosunku pracy, a także zajmiemy się analizą przygotowania do ewentualnych spraw sądowych wszczynanych z uwagi na nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *