Jak zorganizować oddziały przygotowawcze w szkole?

Oddziały przygotowawcze to specjalnie utworzone w szkołach grupy, do których uczęszczają uczniowie nieznający w stopniu wystarczającym języka polskiego lub mający problemy adaptacyjne, związane ze zmianą środowiska edukacyjnego. Obecnie powstające oddziały przygotowawcze tworzone są głownie z myślą o uczniach przybywających do naszego kraju z Ukrainy.

W zawiązku z bardzo dużą liczbą dzieci przybyłych z Ukrainy, które nie posługują się językiem polskim w stopniu pozwalającym im na efektywne funkcjonowania w klasach naszych szkół, warto zaoferować im możliwość kształcenia w oddziałach przygotowawczych.

 

Czym są oddziały przygotowawcze?

Oddziały przygotowawcze to specjalnie utworzone w szkołach grupy, do których uczęszczają uczniowie nieznający w stopniu wystarczającym języka polskiego lub mający problemy adaptacyjne, związane ze zmianą środowiska edukacyjnego. Obecnie powstające oddziały przygotowawcze tworzone są głownie z myślą o uczniach przybywających do naszego kraju z Ukrainy.

 

W obecnej sytuacji jest to chyba najlepsze rozwiązanie pozwalające na proces adaptacji cudzoziemców do polskiego systemu edukacyjnego, który jednocześnie wspomaga uczniów w nauce języka polskiego.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy, odnoszącej się do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie ich kraju, dyrektorzy szkół mogą wnioskować o utworzenie takich oddziałów w swoich szkołach.

Wniosek kierowany jest do organu prowadzącego szkołę (gmina, powiat), który w drodze uchwały powołuje taki oddział. Procedury zostały uproszczone, ponieważ nie obowiązują w tym przypadku przepisy art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

W przypadku trudności lokalizacyjnych oddziały przygotowawcze mogą obecnie funkcjonować w tzw. „innych lokalizacjach prowadzenia zajęć”.

Obecnie liczebność tych oddziałów została zwiększona z 15 do 25 uczniów.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin:

1) w szkole podstawowej dla klas I-III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;

2) w szkole podstawowej dla klas IV-VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;

3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;

4) w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

Okres uczęszczania do oddziału przygotowawczego co do zasady wynosi 1 rok, ale może on zostać skrócony lub wydłużony na kolejny rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela i pedagoga.

 

W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą polscy nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem ukraińskim.

 

W związku z zaistniałą sytuacją w specustawie umożliwiono zatrudnianie do pracy w oddziałach przygotowawczych nauczycieli przebywających na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz możliwość zwiększania liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli już zatrudnionych

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *