Jak zostać nauczycielem języka angielskiego w przedszkolu?

Jakie kwalifikacje są wymagane, aby zostać nauczycielem języka angielskiego w przedszkolu? Czy kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka obcego daje takie uprawnienia?

Zgodnie z nową podstawą programową w przedszkolu w zakresie nauki języka obcego, władze oświatowe stanęły na stanowisku, że na tym etapie kształcenia języka angielskiego wystarczą nieco złagodzone kwalifikacje nauczycieli.

Do tej pory takim nauczycielem mogła zostać osoba, która miała odpowiednie kwalifikacje – czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli – posiadała ukończone studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadała przygotowanie pedagogiczne.

Języka angielskiego w przedszkolach może też nauczać osoba, która ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku i legitymuje się świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości języka w stopniu zaawansowanym lub biegłym. 

Obecnie możliwe jest także kolejne rozwiązanie. Języka angielskiego może nauczać nauczyciel, który ma odpowiednie kwalifikacje do pracy w przedszkolu czy edukacji wczesnoszkolnej, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym (czyli np. Certyfikat FCE), i który ukończył studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego

I tu pojawia się pytanie: gdzie można taki kurs skończyć? I czy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, taki kurs daje odpowiednie kwalifikacje?

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 14 lipca 2014 roku zmieniło się rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które precyzuje, że tylko placówki, które posiadają akredytację Kuratora Oświaty mogą za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzić kursy kwalifikacyjne, w tym kurs wczesnego nauczania języka obcego.

W całym kraju takich placówek jest niewiele, w związku z czym, należy przy wyborze kursu dokładnie sprawdzić czy dana placówka posiada akredytację.

Kurs kwalifikacyjny zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN powinien liczyć 240 godzin dydaktycznych (z praktykami). Jest to kurs metodyczny, a nie doskonalący naukę języka angielskiego (dlatego na tym etapie wymagana jest znajomość język w stopniu co najmniej podstawowym).

W związku z tym nauczycielka przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej po ukończeniu takiego kursu nabywa uprawnień do nauczania języka obcego w przedszkolu lub w klasach I-III.

Uwaga: powyższe kwalifikacje nie dają uprawnień do nauczania języków na wyższych etapach kształcenia (klasy 4-6, gimnazjum).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *