Jakie prawa zachowuje osoba przebywająca na urlopie wychowawczym?

W czasie urlopu wychowawczego pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu, które pokrywa budżet państwa , mimo że urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Jednak  gdy  dochód nie przekracza 504 zł netto na członka rodziny miesięcznie,  pracownikowi przysługuje wypłacany w ramach systemu świadczeń rodzinnych – zasiłek wychowawczy.  Przy ustalaniu prawa do zasiłku brane są pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Podjęcie zatrudnienia na urlopie wychowawczym jest możliwe w wymiarze do ½ etatu. Warunek jest jeden:  praca nie może pozbawiać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podjęcie zatrudnienia w trakcie urlopu wychowawczego powoduje, że obowiązek ubezpieczenia społecznego przejmuje pracodawca.  Wniosek o urlop wychowawczy składa pracownik na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Urlopu wychowawczego udziela  pracodawca  na wniosek pracownika. Należy go złożyć pracodawcy na piśmie, dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *