Jakie wydatki na święta można pokryć z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Zbliżający się okres świąt Bożego Narodzenia oraz koniec roku skłaniają dyrektorów szkół do rozdysponowania środków znajdujących się w dyspozycji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Stają oni przed dylematem, w jaki sposób, zgodnie z przepisami prawa, można wydatkować te środki.

Rozpatrując zgodność z przepisami świadczeń pochodzących z ZFŚS trzeba zawsze pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Zasada 1

Świadczenia mogą być wypłacane, czy też świadczone na rzecz uprawnionych, tylko zgodnie z zapisami regulaminu przyjętego w danym zakładzie pracy, który musi być zgodny z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (teks jednolity z dn. 4 czerwca 2020r. Dz. U. 2020 poz. 1070)

Zasada 2

Świadczenia są wypłacane czy też świadczone na wniosek konkretnych uprawnionych.

Zasada 3

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, a więc świadczenia muszą być zróżnicowane.

Zasada 4

W celu przyznania ulgowej usługi, świadczenia oraz dopłaty z funduszu pracodawca może żądać udostępnienia danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w formie oświadczenia.

Zasada 5

Świadczenia nie mogą mieć charakteru okolicznościowego, a więc nie może być bezpośredniego związku np. ze Świętami Bożego Narodzenia.

Zasada 6

Środki z ZFŚS mogą być przeznaczane na:

  • różne formy wypoczynku (np. wczasy, kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki),
  • działalność kulturalno-oświatową (zakup biletów wstępu na koncerty, do kina, teatru, opery, organizowanie imprez kulturalnych w zakładzie pracy itp.),
  • działalność sportowo-rekreacyjną (karnety na basen, siłownię, organizowanie zawodów sportowych i gier, w których biorą udział pracownicy i ich rodziny, zakup sprzętu oraz wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni w firmie, pikniki, wynajem kortu tenisowego itp.),
  • opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego lub np. dofinansowywanie kosztów przedszkola, do którego chodzą dzieci pracownika),
  • udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej (zapomogi, pomoc w razie zdarzeń losowych, bony towarowe, paczki dla dzieci itp.),
  • udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (np. na budowę, remont, modernizację mieszkania, zakup mieszkania).

Trzeba przyznać, że bieżący rok jest dość nietypowym okresem, co budzi czasem pytania dotyczące dysponowania środkami z ZFŚS w obecnej sytuacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *