Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019 r.
Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
3.Ferie zimowe13 – 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
20 stycznia – 2 lutego 2020 r.podlaskie, warmińsko-mazurskie
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie
10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,
zachodniopomorskie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
4.Wiosenna przerwa świąteczna9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
5.Egzamin ósmoklasistyUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
6.Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennymUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
7.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września24 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)
§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
8.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 3 stycznia 2020 r. programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego3 stycznia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.).
§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017
r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
9.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego31 stycznia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
10.Egzamin maturalny31 stycznia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
11.Egzamin zawodowyUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-
2/komunikaty-i-informacje/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
12.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieUstali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule2/komunikaty-i-informacje/)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
13.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
14.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *