Katalog najczęściej stwierdzanych uchybień podczas kontroli prowadzonych w szkołach – cz. I

Zapraszamy na kolejny artykuł dotyczący kontroli w placówce oświatowej. Dzisiaj piszemy o najczęściej pojawiających się uchybieniach. Za tydzień druga część artykułu. Zapraszamy do lektury.

Każda kontrola wzbudza w kierownikach jednostek kontrolowanych mniej lub bardziej uzasadniony lęk lub obawę. Odczucia te wynikają z oczywistego przeświadczenia o możliwości niedopełnienia określonych zobowiązań nałożonych na daną jednostkę. Kontrolujący na podstawie doświadczeń kontrolnych, mają określone kanony najczęściej popełnianych błędów i dlatego często skupiają swoją uwagę na określonych zagadnieniach.

Stąd zasadnym jest poznanie tego kanonu tak, aby właściwie przygotować się do kontroli i uniknąć błędów najczęściej popełnianych w innych szkołach i placówkach.

Poniżej przedstawiamy katalog najczęściej wykrywanych błędów podczas kontroli zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

 1. 1.     Brak upoważnień do dostępu i przetwarzania danych osobowych.

Pamiętajmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, administrator ma obowiązek wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych każdemu pracownikowi, którego to zadanie dotyczy. Takie upoważnienie powinni otrzymać między innymi:

 • pracownicy działu kadr (kadrowa),
 • pracownicy księgowości,
 • członkowie komisji ZFŚS,
 • inni pracownicy przetwarzający dane osobowe.

Pamiętajmy również o dopełnieniu obowiązku prowadzenia rejestru wydanych i anulowanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. 2.     Brak niektórych wymaganych regulaminów lub ich nieaktualne zapisy.

Wewnątrzszkolne prawo tworzymy w zgodności z zapisami prawa ogólnie stosowanego. Regulacje wewnętrzne pozwalają doprecyzować regulacje zewnętrzne do potrzeb i specyfiki różnych podmiotów. Należy pamiętać, że część regulaminów powinna być opracowana i wprowadzona w obieg prawny szkoły w oparciu o jednoznaczny nakaz prawa zewnętrznego.

Przykładem takich regulaminów w szkole są choćby:

 • Regulamin pracy,
 • Regulamin rady pedagogicznej,
 • Regulamin ZFŚS,
 • Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

Bardzo ważne jest, aby regulaminy posiadały aktualne, zgodne z prawem regulacje.

 

 1. 3.     Niepełna lub niewłaściwie prowadzona dokumentacji środków przyznawanych w ZFŚS np.:
 • brak dokumentów poświadczających trudną sytuację pracownika,
 • brak rachunków dokumentujących poniesione wydatki, np. na lekarstwa;
 • przyznawanie pożyczek niezgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS oraz preferowanie wybranych pracowników;
 • brak wniosków o świadczenia z ZFŚS.
II część artykułu dostępna tutaj:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *