Klasyfikacja uczniów z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych – co nowego przynosi zmiana rozporządzenia?

Uwaga! Mamy nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, a to oznacza zmiany w sposobie klasyfikowania uczniów cudzoziemskich. Chcesz wiedzieć, czy uczniowie z oddziałów przygotowawczych będą klasyfikowani i otrzymają świadectwo? Przeczytaj nasz artykuł!

Rozwiązania dotyczące oddziałów przygotowawczych w prawie oświatowym istniały już od dawna. Obecna sytuacja wymusiła konieczność szybkiego tworzenia tych oddziałów w szkołach, które wcześniej nie realizowały obowiązku nauki w takiej formule. W związku z powyższym pojawiło się wiele pytań dotyczących kwestii klasyfikowania uczniów cudzoziemskich. W art. 165 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe określono możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych a szczegółowe zasady funkcjonowania tych oddziałów były określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2020 poz. 1283). Obecnie kwestie kształcenia i klasyfikowania dzieci z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 795).

Otóż zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia w roku szkolnym 2021/2022 uczeń z tego kraju uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej.

Uczeń z Ukrainy nie będzie klasyfikowany, gdy rada pedagogiczna uzna, że:

 • nie zna on języka polskiego, lub
 • znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub
 • zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Klasyfikacji będzie zatem podlegał uczeń z Ukrainy:

 • spoza oddziału przygotowawczego, lub
 • w sytuacji, w której rada pedagogiczna uzna inaczej niż wskazano wyżej.

Jeżeli więc uczeń w oddziale przygotowawczym nie zostanie sklasyfikowany, to jaki dokument otrzyma na zakończenie roku szkolnego, świadectwo czy zaświadczenie?

W przypadku wyłączenia klasyfikacji uczeń otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zaświadczenie to ma zawierać następujące elementy:

 • nazwę i adres szkoły;
 • imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń uczęszczał, rok szkolny oraz okres uczęszczania ucznia do szkoły;
 • zrealizowaną liczbę dodatkowych godzin nauki języka polskiego wraz z krótkim opisem osiągniętego poziomu biegłości językowej;
 • zajęcia edukacyjne, które uczeń zrealizował, wraz ze wskazaniem tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • zwięzłą ocenę opisową dotyczącą zrealizowanych przez ucznia zajęć edukacyjnych zawierającą opis posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności;
 • predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania ucznia;
 • inne informacje o uczniu, które nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia ucznia;
 • miejscowość i datę wydania zaświadczenia;
 • pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

Z kolei w arkuszu ocen należy wówczas wpisać stosowną adnotację – w miejscu, w którym wskazywana była uchwała dotycząca promocji i ukończeniu szkoły: „Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia… uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *