Koncepcja rozwoju szkoły – wstęp

Koncepcja rozwoju szkoły jest warunkiem skutecznego działania we wszystkich obszarach jej funkcjonowania: działalności dydaktycznej i wychowawczej.

                                                                   I have a dream… ( Mam marzenie…)

Wśród wielu moich marzeń jedno jest związane z pracą, ze szkołą. Szkoła moich marzeń ma doskonały zespół pracujących w niej nauczycieli. Dobór takiego zespołu zależy od dobrego dyrektora, gdyż to on jest liderem. Jego autorytet i sposób kierowania wpływa na atmosferę i efekty pracy. Aby marzenie dyrektora o doskonałej szkole stało się rzeczywistością, potrzebna jest koncepcja jej rozwoju.

Koncepcja rozwoju szkoły jest warunkiem skutecznego działania we wszystkich obszarach jej funkcjonowania: działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w obszarze organizacji, zarządzania i promocji, współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Tworzenie koncepcji jest procesem twórczym. Powinny go poprzedzić rozmowy i spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami, aby uruchomić wymianę poglądów, obserwacji i wniosków. Otwartość i życzliwość przygotują grunt pod zmiany, z którymi wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej będą mogli sie utożsamiać. Powstaną wspólne cele, co do słuszności których wszyscy jesteśmy przekonani. Myślę, że łatwiej wtedy o wysiłek, zrozumienie i akceptację trudności , z którymi stykamy się w czasie realizacji.

Pomysły zawarte w koncepcji rozwoju szkoły powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich, realne do wykonania, inspirujące, aby stale podsycać potrzebę doskonalenia się, dążenie do ideału. Być drogowskazem do rozwoju osobistego dla każdego odbiorcy zaangażowanego w sprawy szkoły, a więc uczniów i rodziców, nauczycieli i innych pracowników placówki. Droga, którą obierzemy będzie prowadzić nas indywidualnie i zespołowo, ale zawsze w tym samym kierunku.

Chcę pracować w otoczeniu ludzi pozytywnie nastawionych do zmian, dlatego ważne jest, aby wypływały one z ich potrzeb. Jest to również czynnik generujący zrozumienie dla podejmowanych decyzji, szczególnie tych trudnych.

Pomysł na szkołę, jakim jest koncepcja jej rozwoju ułatwia racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Dobre decyzje we właściwym czasie wzmacniają szkołę i przybliżają ją do wymarzonego ideału. Korzystne skutki tych decyzji, sukcesy, wyzwalają pozytywne myślenie, wzmacniają dążenie do realizacji kolejnych, ambitnych zadań.

Prawo wymaga, aby wszelkie podejmowane kroki utrwalać na piśmie. Spójność tworzonych dokumentów zapewni dobra koncepcja rozwoju szkoły. Te najważniejsze: program wychowawczy, program profilaktyczny, misja i wizja szkoły w sposób integralny obejmą rozwój ucznia tj. rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Wyznaczą kierunek działań, aby nasz wychowanek był co raz bliższy ideału. Dążymy do tego, aby miał poczucie, że został dobrze przygotowany do życia i zmian.

Szkoła jest odzwierciedleniem środowiska i jego problemów. To tu rodzą się wyzwania, zagrożenia i możliwości, z którymi co dzień borykamy się. Ukierunkowujemy je, podsycamy lub wygaszamy. Uczymy siebie i innych efektywnie radzić sobie z nimi. Sukcesy i porażki kreują wizerunek szkoły w otoczeniu. Aby był on jak najbliższy ideału, aby marzenia stały się rzeczywistością, potrzebna jest koncepcja rozwoju szkoły.

Mam pomysł na dobrą szkołę i jest to główny powód ubiegania się o stanowisko dyrektora. Moje potrzeby fundamentalnych zmian w placówce, ambicje zawodowe i doświadczenie skłoniły mnie, aby przystąpić do konkursu. Osobisty wymiar tej decyzji wynika z moich związków ze szkołą, w której murach sama kiedyś się uczyłam , tu uczyły się moje dzieci, a obecnie  sama pracuję.

Jestem nauczycielem dyplomowanym z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. Rozpoczynałam pracę jako nauczyciel nauczania początkowego, pracowałam z uczniami starszych klas dawnej szkoły podstawowej, w liceum, w szkole dla dorosłych, a od 16 lat w gimnazjum. Mam przygotowanie do nauczania chemii, biologii oraz wychowania do życia w rodzinie. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny ,,Zarządzanie oświatą” organizowany przez Eko Tur. W swojej pracy byłam wielokrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły, otrzymałam medal KEN. Prawie przez cały czas mojej dotychczasowej pracy pełniłam rolę wychowawcy klasy. Moi uczniowie odnoszą sukcesy i osiągają dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych i w konkursach przedmiotowych.

Jestem nauczycielem twórczym, aktywnym, innowacyjnym, poszukującym interesujących sposobów na przekazanie wiedzy uczniom  nie tylko zdolnym, ale również tym potrzebującym więcej wsparcia, uwagi i czasu. Włączam się w system wprowadzania w gimnazjum innowacji pedagogicznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Współorganizuję działania na rzecz promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne pozwalają mi na budowanie dobrych relacji i atmosfery współdziałania w dążeniu do bycia coraz lepszym, zarówno z uczniami i ich rodzicami, jak i z pracownikami szkoły. Jestem osobą bezkonfliktową, preferuję dialog i kompromis jako metody rozwiązywania problemów.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą pozwolił mi zapoznać się z nowoczesnymi zasadami zarządzania, najnowszymi technikami rozwiązywania problemów pedagogicznych, personalnych i ekonomicznych. Poznałam także sposoby prawidłowego dokonywania zmian organizacyjnych i metodycznych, dostosowanych do bieżących i perspektywicznych potrzeb szkoły. Zrozumiałam, że rola nowoczesnego dyrektora polega nie tylko na byciu pracodawcą, ale także menedżerem, umiejącym poprawić sytuację ekonomiczną powierzonej placówki.

Moja koncepcja rozwoju szkoły oparta jest na dobrej znajomości specyfiki szkoły, jej  mocnych stron i problemów do rozwiązania. W koncepcji rozwoju szkoły zawarłam wiele pomysłów, jak poprawić jej sytuację w różnych dziedzinach, między innymi jak usprawnić funkcjonowanie, wpłynąć pozytywnie na wyniki nauczania i egzaminów zewnętrznych uczniów szkoły, zwiększyć udział rodziców w życiu szkoły.

Podejmując tak ważną decyzję, jaką jest przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora mam pełną świadomość ponoszenia odpowiedzialności za całokształt placówki. Wiem, że szkoła wymaga jeszcze wielu intensywnych działań całej społeczności szkolnej. Stawiam sobie za cel, aby nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna, innowacyjna, twórcza i otwarta na potrzeby społeczeństwa lokalnego. Jestem przekonana, że sprostam powierzonej mi funkcji.

Iwona Waliszkiewicz

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *