Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły – najczęściej zadawane pytania część 3

Okres od maja do lipca to czas, w którym organizowane są konkursy na stanowisko dyrektora szkoły. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań, dotyczących wymagań wobec kandydatów i niezbędnej dokumentacji.

Wiele pytań związanych z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły związanych jest z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i trybem pracy komisji konkursowych.

Poniżej prezentuję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Na ile lat powierzane jest stanowisko dyrektor szkoły? Czy można być dyrektorem szkoły bez konkursu?

Art. 36a. 1. ustawy o systemie oświaty mówi, że: „kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.”

Oznacza to, iż dyrektorem szkoły może zostać osoba, która brała udział w konkursie. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Nawet, jeżeli w wyniku nierozstrzygnięcia konkursu powierzono takiej osobie pełnienie obowiązków na powyższy okres – po tym czasie nie powinno przedłużać się powierzenia, tylko zorganizować nowy konkurs.

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Natomiast po upływie tego okresu, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy.

W jakich sytuacjach można odwołać dyrektora szkoły ze stanowiska?

Tę kwestię reguluje wspomniana już ustawa o systemie oświaty. Art. 38. mówi: Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.”

Czy podczas posiedzenia komisji konkursowej kandydat jest obecny przez cały czas?

Nie. Pierwsza część posiedzenia komisji konkursowej odbywa się bez udziału kandydata. Komisja sprawdza dokumentację pod względem formalnym:

– czy oferta nie została złożona po terminie;

– czy oferta zawiera wszystkie dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu;

– czy z oferty wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu konkursu.

Po zakończeniu powyższych czynności przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej, zamów książkę autora: Nowoczesny dyrektor w szkole  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *