Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – najczęściej zadawane pytania, część 1

Okres od maja do lipca to czas, w którym organizowane są konkursy na stanowisko dyrektora szkoły. Poniżej odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań, dotyczących wymagań wobec kandydatów i niezbędnej dokumentacji.

Czy oprócz ukończenia studiów pedagogicznych i kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela powinnam spełnić jeszcze dodatkowe wymagania?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 2009 roku w sprawie , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie był karany kara dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi …

Czy w toku postępowania konkursowego składam kopie czy oryginały dokumentów?

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły określa konieczność złożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych dokumentów. Komisja konkursowa może jednak zażądać oryginałów dokumentów. Jedynym oryginałem, który załączamy do dokumentacji konkursowej jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 

Kto potwierdza zgodność dokumentów z oryginałem?

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać sam kandydat. Można dokumenty poświadczyć np. u notariusza, ale nie jest to oczywiście wymagane.

W następnej części przedstawimy kolejne odpowiedzi na wątpliwości dotyczące koncepcji funkcjonowania  rozwoju szkoły raz przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *