Które dokumenty w szkole regulują ustaloną organizację i porządek w procesie pracy?

W zależności od rodzaju dokumentacji wdrożonej w szkole może to być szereg różnych dokumentów. Do najbardziej podstawowych należą:

1) regulamin działalności rady pedagogicznej,

2) statut szkoły,

3) zarządzenia dyrektora wydane w oparciu o obowiązujące przepisy,

4) regulamin pracy (w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności, pełnienia dyżurów, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć edukacyjnych, sprawowanie opieki podczas imprez i uroczystości szkolnych, przestrzeganie instrukcji o organizacji sprawdzianu lub egzaminów),

5) inne regulaminy (np.: regulamin dyżurów, zajęć organizowanych poza szkołą itp.) 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *