Kwalifikacje nauczyciela pedagoga

Kto może zajmować stanowisko pedagoga. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, by nim zostać?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Na podstawie § 20 ust 2 wskazanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach posiada m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

            Należy pamiętać o tym, że zadania pedagoga w różnych typach szkół bywają różne, dlatego kwalifikacje konkretnej osoby należy rozpatrywać w odniesieniu do konkretnej szkoły. Niewątpliwym jest, że pedagog winien posiadać takie przygotowanie zawodowe, które umożliwi mu wykonywanie zadań w określonej szkole. Oceny kwalifikacji najdogodniej jest dokonać poprzez porównanie programu specjalności ukończonych studiów z zadaniami wymaganymi od pedagoga na konkretnym stanowisku.

Osoba, która ukończyła studia magisterskie o specjalności pedagogika medialna oraz studia podyplomowe o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja może zostać uznana za osobę posiadającą kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pedagoga w gimnazjum, w którym zakres obowiązków pedagoga oscyluje w dużej mierze wokół wyłonienia dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych w celu udzielenia im wsparcia, wyłonienia dzieci sprawiających trudności wychowawcze w celu udzielenia im pomocy, organizowania różnych form pomocy dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, profilaktyki agresji i przemocy czy profilaktyki uzależnień.

Ostateczna decyzja w tym zakresie należy jednak do dyrektora szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *