MEN postawi na funkcjonalną ocenę potrzeb rozwojowych – ma to pomóc również dzieciom z ADHD

Uczniowie z ADHD nie są objęci kształceniem specjalnym, co sprawia, że mogą liczyć jedynie na zalecenia, a nie orzeczenie, które obligowałoby placówkę do zapewnienia im stosownej pomocy (np. zatrudnienia dodatkowego nauczyciela). Szkoła nie otrzyma na ten cel również pieniędzy z subwencji. MEN nie przewiduje zmian w tej kwestii, ale planuje reformę systemową, która obejmie również uczniów ze stwierdzonym ADHD.

Chodzi o to, by uzależnić wsparcie od rzeczywistych indywidualnych potrzeb dzieci i uczniów, służyć temu ma ocena funkcjonalna, opracowana dla dziecka (ocenie podlegać będą: stan zdrowia, możliwości psychofizyczne, interakcje ze środowiskiem, bariery, jakie napotyka). – Taka analiza pozwoli na adresowanie trafnych form wsparcia, które kierowane będzie do ucznia lub środowiska szkolnego lub rodzinnego – wyjaśnia MEN. Ma to dotyczyć również uczniów z ADHD. – Wpływ ADHD na funkcjonowanie ucznia jest zróżnicowany ze względu na wpływ środowiska oraz czynników osobowych. Przy planowaniu wsparcia dla konkretnego ucznia z ADHD trzeba tym samym uwzględniać jego indywidualną sytuację i poziom funkcjonowania, w tym zarówno przejawiane przez ucznia trudności, jak i posiadane zasoby (mocne strony), a także wpływ środowiska, w którym na co dzień uczy się i wychowuje – podkreśla resort.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/pomoc-uczniom-z-adhd-men,526977.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *