Menedżer w szkole?

Zarządzanie placówką oświatową to zadanie dyrektora szkoły. Czy można go nazwać menedżerem? Jakie powinien posiadać umiejętności?

Od najmłodszych lat interesowała mnie tematyka związana z kierowaniem zakładem pracy i zasobami ludzkimi.  Ukończyłem Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie studia podyplomowe MBA w języku angielskim w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Podczas studiów doszedłem do wniosku, że menedżer musi się ustawicznie kształcić. Spowodowane jest to faktem, że aby zarządzać zasobami ludzkimi i zakładem pracy trzeba mieć wiedzę z zakresu prawa pracy, trzeba być na bieżąco ze zmianami, które wchodzą w życie, przepisy są ustawicznie nowelizowane. Trzeba znać wszystkie rodzaje umów o pracę, okresy wypowiedzeń, umowy muszą być zawierane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ w przypadku, kiedy pracownik jest zwolniony ma prawo odwołania się do Sądu Pracy. W przypadku, gdy umowa jest prawidłowo zawarta, pracodawca wygra w Sadzie sprawę. Jednak w przypadku źle zawartej umowy o pracę bądź wadliwego rozwiązania stosunku pracy, to pracodawca przegra sprawę i jest narażony na straty finansowe. 

Kolejnym ważnym narzędziem pracy menedżera według mnie jest umiejętność wyselekcjonowania odpowiedniego kandydata w procesie rekrutacji do pracy. Dyrektor powinien umieć ocenić przydatność do pracy kandydata na podstawie przedstawionych dokumentów takich jak: odpowiednie np. dyplomy ukończenia wyższej uczelni, świadectw pracy, dokumentów potwierdzających np. poziom znajomości języków albo / lub świadectw potwierdzających znajomość programów komputerowych. Po za weryfikacją formalną powinien zweryfikować faktyczne umiejętności kandydata, który aplikuje na konkretne stanowisko, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, w których kandydat ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, ale nie posiada odpowiedniego stopnia komunikacji społecznej niezbędnej do pracy w danym zakładzie pracy, jest konfliktowy i dezorganizuje prace innych pracowników.

Kolejna cechą, którą powinien posiadać menedżer jest umiejętność zarządzania swoim czasem i pracą pracowników. Dobry menedżer organizuje czas w sposób efektywny, czyli taki, aby mieć czas na nadzorowanie pracowników, przydzielanie im zadań w odpowiedniej ilości, koniecznie musi znać przepisy prawa, umieć ocenić pracę podwładnych w sposób merytoryczny i przekazywać polecenia pisemnie, aby kontrować pracę podwładnych. Powinien też dobrze orientować się w finansach, aby w zakładzie była płynność finansowa, nadzorować odprowadzanie składek społecznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne pochodne. Znać się dobrze na księgowości, monitorować pracę podległych księgowych. Ponadto powinien dbać o BHP w pracy, ponieważ w przypadku wypadku lub błędów pracowników menedżer jest prawnie odpowiedzialny. Reasumując, menedżer, aby prawidłowo i efektywnie zarządzać musi mieć wiedzę ze wszystkich wymienionych wyżej dziedzin.

Moim zdaniem bez powyższych umiejętności nie można pełnić w sposób prawidłowy nadzoru nad pracownikami, aby ocenić i kontrolować ich pracę. Według mnie menedżer musi ustawicznie się dokształcać, aby nadążać za zmianami w przepisach, z metodami pracy i z właściwą motywacją pracowników oraz ze zmieniającą się rzeczywistością, zarządzać z wyzwaniem czasów, w których żyje i pracuje.

Witold Wojciechowski

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *