Na czym polegają zmiany w umowach o pracę na podstawie najnowszej nowelizacji Kodeksu Pracy? Czy zmiany dotyczą także nauczycieli?

Zgodnie z tymi zmianami, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (art. 251 § 1 Kodeksu pracy).

Zasada ta zawarta jest w Kodeksie pracy, który do nauczycieli ma zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym w Karcie Nauczyciela. Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami są natomiast w Karcie Nauczyciela określone wyczerpująco, w tym również zasady zatrudniania nauczycieli na czas określony.

Regulacja zatrudniania nauczycieli na czas określony jest odrębna dla nauczycieli i nie stosuje się w tym zakresie przepisów Kodeksu pracy. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *