Nagroda specjalna dla nauczycieli – kiedy i ile naprawdę otrzymają pedagodzy?

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela oraz w ustawie budżetowej na bieżący rok pozwalają na jednorazową wypłatę tzw. nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Kwota, jaka została podana do publicznej wiadomości, wynosi 1.125 zł brutto. Nagroda ta ma być wypłacona nauczycielom nie później niż do 14 października tego roku. Niestety kwota, jaka trafi na konta nauczycieli, będzie jednak niższa od oczekiwanej. Wszystko przez fakt, że niejasne jest rozumienie kwoty brutto, jaka została wpisana do ustawy.

Zgodnie zapisami KN do nauczycieli powinna trafić kwota brutto w wysokości 1.125 zł. „Na rękę” zatem dawałoby to niecałe 900 zł. Problem w tym, że nie ma pewności, o jaką kwotę brutto chodziło rządzącym. Niestety na liczne zapytania w tej sprawie Ministerstwo finansów odpowiada jednoznacznie, że od kwoty 1.125 zł powinny być potrącone zarówno kaszty leżące po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Taka interpretacja kwoty brutto powoduje, że faktycznie na konta nauczycieli wpłynie niecałe 700 zł.

Drugim ważnym pytaniem w kwestii nagrody specjalnej jest pytanie o grupę nauczycieli, która będzie mogła otrzymać powyższą nagrodę.

Zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, nagrodę specjalną otrzymają nauczyciele zatrudnieni w dniu 20 września 2023 r. w:

  • przedszkolu,
  • innej formie wychowania przedszkolnego,
  • szkole,
  • placówce.

Nagrodę specjalną w tej wysokości otrzymają także osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zatrudnione w przedszkolach, szkołach lub innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty (tj. osoby niebędące nauczycielami).

Nagroda nie zostanie natomiast wypłacona osobom zatrudnionym na stanowisku pomocy nauczyciela. Nie ma przy tym znaczenia fakt posiadania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

W ustawie zastrzeżono, że nagroda specjalna nie będzie wypłacona nauczycielom, którzy w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. przebywają nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

Nowelizacja ustawy stanowi, że nagrodę otrzymają tylko ci nauczyciele zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, którzy nie przebywają na urlopie bezpłatnym. Zastrzega się również, że nagroda może być wypłacona tylko jednorazowo, a więc nauczyciele zatrudnieni w kilku szkołach otrzymają nagrodę tylko w jednej ze szkół. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach, nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel w dniu 20 września 2023 r. był zatrudniony w najwyższym wymiarze.

Nagroda ma charakter obligatoryjny, a więc nauczyciel nie będzie zobowiązany do składania wniosku o jej wypłatę.

 

Autor: Jacek Jagiełło

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *