Najważniejsze pytania o Edukację Otwartą

Nie milkną echa naszej konferencji poświęconej Edukacji Otwartej. To ministerialny projekt, który wkrótce wprowadzi wiele zmian do wszystkich polskich szkół. Dziś Ewa Szymczyk prezentuje odpowiedzi na najważniejsze pytania, które zadawali uczestnicy podczas konferencji.

Czy Koordynator Edukacji Włączającej(KEW) to etatowe stanowisko, czy dodatkowe obowiązki dla pracujących nauczycieli, specjalistów?
Na poziomie przedszkola i szkoły dyrektor jest wspierany w realizacji zadań związanych z zapewnianiem dostępności przez  Koordynatora Edukacji Włączającej (KEW). KEW odpowiada za koordynowanie oceny funkcjonalnej oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Pełnienie tej funkcji nie powinno być łączone z wykonywaniem innych czynności. KEW nie jest nowym stanowiskiem, to nowa funkcja przewidziana dla psychologa lub pedagoga specjalnego edukacji włączającej.
Jakie kwalifikacje będzie musiał mieć koordynator edukacji włączającej?
Funkcję KEW może pełnić psycholog lub pedagog specjalny edukacji włączającej (proponowane nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych). Planowane zmiany legislacyjne zakładają umiejscowienie zapisów dotyczących kwalifikacji KEW-a na podstawie opisu w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie na podstawie art.9 ust.2 KN (kwalifikacje nauczycieli).
Czy podniesienie kwalifikacji w zakresie edukacji włączającej będzie możliwe w systemie studiów podyplomowych?
Model Edukacji dla wszystkich zakłada systemowy i kompleksowy rozwój wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kadry zarządzającej) zgodnie z postulatem praktykowania włączenia i dostępności jako głównego sposobu organizacji środowiska uczenia się/nauczania. Zapewnienie dostępnej lokalnie oferty w zakresie doskonalenia zawodowego dla kadr zarządzających i nauczycieli, odpowiadającej na ich realne potrzeby, powinno być zadaniem obowiązkowym wojewódzkich i powiatowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN).
Czy zmiany będą obejmowały również szkoły średnie?
Tak.
Jakie kwalifikacje będzie musiał posiadać pedagog edukacji włączającej?
Określenie zadań, roli i kwalifikacji pedagoga specjalnego edukacji włączającej nastąpi w trybie rozporządzenia wydanego na podstawie art.9 ust.2 KN (kwalifikacje nauczycieli)
Czy w każdej placówce ogólnodostępnej pomimo, że w danym roku nie ma uczniów 
z niepełnosprawnością, dyrektor będzie musiał zatrudnić nowego specjalistę?
Decyzję dotyczącą przydziału godzin poszczególnym specjalistom oraz zatrudnienia innych specjalistów podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby. Wymiar zatrudnienia specjalistów w placówkach specjalnych jest określony w przepisach. 
§ 24 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. poz. 1606).
Jaki będzie wymiar godzin doradcy zawodowego?
Określenie standardów zatrudnienia specjalistów w szkołach znajdzie odzwierciedlenie w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia (UWDU).

Czy Koordynator Edukacji Włączającej(KEW) to etatowe stanowisko, czy dodatkowe obowiązki dla pracujących nauczycieli, specjalistów?

 

Na poziomie przedszkola i szkoły dyrektor jest wspierany w realizacji zadań związanych z zapewnianiem dostępności przez  Koordynatora Edukacji Włączającej (KEW). KEW odpowiada za koordynowanie oceny funkcjonalnej oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Pełnienie tej funkcji nie powinno być łączone z wykonywaniem innych czynności. KEW nie jest nowym stanowiskiem, to nowa funkcja przewidziana dla psychologa lub pedagoga specjalnego edukacji włączającej.

 

Jakie kwalifikacje będzie musiał mieć koordynator edukacji włączającej?

 

Funkcję KEW może pełnić psycholog lub pedagog specjalny edukacji włączającej (proponowane nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych). Planowane zmiany legislacyjne zakładają umiejscowienie zapisów dotyczących kwalifikacji KEW-a na podstawie opisu w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie na podstawie art.9 ust.2 KN (kwalifikacje nauczycieli).

 

Czy podniesienie kwalifikacji w zakresie edukacji włączającej będzie możliwe w systemie studiów podyplomowych?

 

Model Edukacji dla wszystkich zakłada systemowy i kompleksowy rozwój wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kadry zarządzającej) zgodnie z postulatem praktykowania włączenia i dostępności jako głównego sposobu organizacji środowiska uczenia się/nauczania. Zapewnienie dostępnej lokalnie oferty w zakresie doskonalenia zawodowego dla kadr zarządzających i nauczycieli, odpowiadającej na ich realne potrzeby, powinno być zadaniem obowiązkowym wojewódzkich i powiatowych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN).

 

Czy zmiany będą obejmowały również szkoły średnie?

Tak.

 

Jakie kwalifikacje będzie musiał posiadać pedagog edukacji włączającej?

Określenie zadań, roli i kwalifikacji pedagoga specjalnego edukacji włączającej nastąpi w trybie rozporządzenia wydanego na podstawie art.9 ust.2 KN (kwalifikacje nauczycieli)

 

Czy w każdej placówce ogólnodostępnej pomimo, że w danym roku nie ma uczniów 

z niepełnosprawnością, dyrektor będzie musiał zatrudnić nowego specjalistę?

 

Decyzję dotyczącą przydziału godzin poszczególnym specjalistom oraz zatrudnienia innych specjalistów podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby. Wymiar zatrudnienia specjalistów w placówkach specjalnych jest określony w przepisach. 

§ 24 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. poz. 1606).

 

Jaki będzie wymiar godzin doradcy zawodowego?

 

Określenie standardów zatrudnienia specjalistów w szkołach znajdzie odzwierciedlenie w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia (UWDU).

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *