Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny

Jakie prawa zachowuje nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny? Wyjaśnia ekspert Edurady Maciej Biernacki.

Zgodnie  z art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela przeniesienie w stan nieczynny następuje na czas określony – 6 miesięcy. Wówczas na podstawie  art. 20 ust. 6 KN nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługują następujące świadczenia płacowe:
• wynagrodzenie zasadnicze,
• dodatki socjalne, o których mowa w art. 54 KN, tj. dodatek mieszkaniowy i dodatek za pracę na wsi.
Niezależnie od nich nauczycielowi przysługują także „inne świadczenia pracownicze”, którymi mogą być np. urlop dla poratowania zdrowia (zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 lipca 1999 r. I PKN 156/99), świadczenia rzeczowe, świadczenia z funduszu socjalnego itp.
W świetle powyższych przepisów uznać należy, że w zakresie wynagrodzenia nauczyciel ma podczas pozostawania w stanie nieczynnym prawo wyłącznie do wynagrodzenia zasadniczego.

   Gdy jednak pojawi się możliwość zatrudnienia ponownego nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny, dyrektor  ma obowiązek przywrócenia do pracy takiego nauczyciela. Warunkiem przywrócenia do pracy jest zatrudnienie  nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, na tym samym lub innym stanowisku, jeżeli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje (art. 20 ust. 7 zdanie 1 KN).
Jeżeli nie ma możliwości przywrócenia zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły może nauczycielowi zaproponować zatrudnienie na tym samym lub innym stanowisku na niepełny etat. Jednakże będzie to całkowita zmiana treści stosunku pracy i wówczas nie jest to kontynuacja poprzedniego zatrudnienia. Trzeba zatem zawrzeć nową umowę o pracę. Stosuje się wtedy przepisy art. 33 pkt. 1 i 3 Karty Nauczyciela. Pkt. 3 KN minister edukacji narodowej zrealizował  w rozporządzeniu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 ze zm.).  Prawodawca określił szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat, a szczegółowe warunki przyznawania dodatku stażowego określają organy prowadzące w regulaminach wynagradzania. Zgodnie z przepisami wymienionego rozporządzenia, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *