Niezbędnik Dyrektora

Dzisiaj prezentujemy kolejny zestaw zadań, jakie czekają do wykonania przez dyrektora szkoły. Dzięki temu możecie Państwo na bieżąco monitorować, czy wszystkie procedury są realizowane terminowo. Zapraszamy do lektury.

Czerwiec to czas, gdy obowiązków dyrektora jest szczególnie dużo. Zadania te związane są miedzy innymi z przygotowaniem do procesu klasyfikowania i promowania jak również podsumowania działań podejmowanych w czasie roku szkolnego. To również czas związany z realizowaniem obowiązków wynikających z procedury awansu zawodowego.

Poniżej prezentujemy Państwu katalog spraw do załatwienia w czerwcu.

08 czerwca 2021 r. Rozpoczęcie procedury oceny dorobku zawodowego.

W tym dniu należy rozpocząć procedurę oceny dorobku zawodowego, przy założeniu, że nauczyciel przedstawił sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w dniu 7 czerwca 2021 r.

Uwaga! W przypadku innego terminu złożenia sprawozdania procedurę oceny dorobku należy rozpocząć odpowiednio wcześniej lub później.

Dyrektor nie może ustalić oceny dorobku zawodowego bez przedłożonego przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W ramach procedury należy:

 • zawiadomić radę rodziców i oczekiwać na jej opinię przez 14 dni (nie można ustalić oceny dorobku zawodowego przed upływem tego terminu, chyba że rada rodziców już przedstawiła opinię)
 • odebrać od opiekuna stażu (jeżeli taki był wyznaczony) projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela

Podstawa prawna:

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – art. 9d ust. 5-5b.

 

10 czerwca 2021 r. sporządzenie miesięcznych sprawozdań finansowych/budżetowych

Należy przygotować i przekazać miesięczne sprawozdania:

 •  Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
 •  Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – § 18, załączniki nr 8, 19, 40,
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – załącznik nr 5.

14 czerwca 2021 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.

Zadaniem dyrektora jest zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogiczne podczas którego, rada pedagogiczne dokona klasyfikacji i promocji uczniów.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 69 ust. 5.

Wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Dyrektor ustala terminy egzaminów klasyfikacyjnych do dnia zakończenia rocznych zajęć:

 • uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,
 • uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Ustala się również terminy egzaminów poprawkowych i przeprowadza zgodnie z terminarzem po poinformowaniu ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Ważne! Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) – art. 44k, art. 44m.

 

16 czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym.

Dyrektor jak przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej przeprowadza egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym:

 • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,
 • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w kwietniu.

Egzamin odbywa się:

 • język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *