„Niezbędnik Dyrektora”

Postanowiliśmy więc wesprzeć wszystkich Dyrektorów szkół i placówek oświatowych i właśnie temu będzie służyła nowa cotygodniowa publikacja, w której przypomnimy o zbliżających się terminach załatwienia najważniejszych szkolnych spraw. Podpowiemy również, w jaki sposób prawidłowo te powinności wykonać. Zapraszamy do lektury pierwszego „Niezbędnik dyrektora”.

Każdy dyrektor szkoły odpowiada za bardzo wiele terminowych zadań, których wykonanie bezpośrednio lub pośrednio spoczywa na jego barkach.

Liczba tych spraw sprawia, że utrzymanie kontroli nad właściwym, ale przede wszystkim terminowym, załatwieniem tych powinności jest nie lada wyzwaniem dla dyrektorów.

Postanowiliśmy więc wesprzeć Państwa i temu właśnie będzie służyła nowa cotygodniowa publikacja, w której przypomnimy o zbliżających się terminach załatwienia spraw, ale również podpowiemy, w jaki sposób prawidłowo te powinności wykonać.

Zapraszamy do lektury pierwszego „Pomocnika dyrektora”.

 

Do 31 maja 2021 r.

 

Wypowiedzenia stosunków pracy – kończą się terminy prawidłowo dokonanych czynności związanych z wypowiedzeniem stosunków pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

  1. 1.     Wypowiedzenia stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.

Należy wręczyć wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielom wytypowanym do zwolnień zatrudnionym na czas nieokreślony w szkole feryjnej.

To ostatni dzień, w którym dyrektor może wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony w szkołach feryjnych. Wynika to z faktu, że nauczyciele ci mają 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który musi zakończyć się 31 sierpnia.

 

Stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można rozwiązać z powodu całkowitej likwidacji szkoły bądź z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze wynikającego z:

  • częściowej likwidacji szkoły,
  • zmian w planie nauczania,
  • zmniejszenia liczby oddziałów.

Wzory rozwiązania stosunku pracy:

ü  z powodu całkowitej likwidacji szkoły,

ü   z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze

znajdziecie Państwo w zakładce  wzory dokumentów.

Pamiętać należy, że stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy może być rozwiązany z innych przyczyn  – nie wynikających ze zmian organizacyjnych i wówczas należałoby posłużyć się kolejnym wzorem dokumentu – czyli wzorem wypowiedzenia stosunku pracy z innych przyczyn niż zmiany organizacyjne – wzór w zakładce.

Dyrektor ma również możliwość wypowiedzenia stosunku pracy, skracając jednocześnie okres wypowiedzenia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 5 KN. Wzory tych dokumentów znajdziecie Państwo również w naszej zakładce.

 

  1. 2.     Wypowiedzenia stosunku pracy pracowników niepedagogicznych

Stosunek pracy pracownika niepedagogicznego może być rozwiązany za wypowiedzeniem z zachowaniem różnych okresów wypowiedzenia. Okresy te uzależnione są od długości zatrudnienia pracownika w szkole i tak obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

ü  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

ü  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

ü  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli więc pracownik niepedagogiczny ma pozostawać w zatrudnieniu do końca sierpnia, a ma staż pracy 3  i więcej lat w danej szkole, to należy wręczyć mu wypowiedzenie do końca maja. (Wzory w zakładce – wzory dokumentów)

31 maja  mogą dobiegać końca również staże na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Pamiętajmy jednak, że staże te mogą kończyć się również później może to wynikać z daty złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu w przypadku nauczycieli stażystów i mianowanych oraz z nieobecności nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy prawo budowlane prawnymi dotyczącymi przeglądów budynków do końca maja w stosunku do obiektów spełniających kryterium powierzchniowe (budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2) należy dokonać obowiązkowej okresowej kontroli budynku i instalacji (gazowych oraz przewodów kominowych) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Podstawa prawna:  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – art. 62 ust. 1.

Odpis na ZFŚS

Pamiętajmy również o konieczności dokonania wpłaty I raty planowanej wartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości równej co najmniej 75% całości środków.

Podstawa prawna:

    Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1070) – art. 6 ust. 2.

 

01 czerwca 2021 r.

Podsumowanie obserwacji pedagogicznych i końcoworocznych diagnoz przedszkolnych.

    Termin ustalony w harmonogramie działań nauczycieli w zakresie diagnozowania i informowania rodziców o osiągnięciach dzieci, nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

    Należy przypomnieć nauczycielom o konieczności podsumowania obserwacji pedagogicznych i diagnoz przedszkolnych na podstawie:

  • arkuszy obserwacji cech rozwojowych dziecka,
  • arkuszy badania gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • analizy wytworów pracy dziecka,
  • innych wg wyboru nauczyciela.

    Pamiętajmy, że podsumowanie może mieć formę opracowania pisemnego lub zestawienia zawierającego wnioski do dalszej pracy z dzieckiem.

    Podstawa prawna:

        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.).

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *