Nowe kryteria oceny pracy nauczycieli

Zmianę zasad oceniania pedagogów wprowadziła od 1 września 2022 r. nowela Karty Nauczyciela. Jej głównym celem było zreformowanie systemu awansu zawodowego pedagogów, m.in. likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Przy okazji jednak uzależniła ona osiąganie kolejnych stopni od uzyskania odpowiedniej oceny pracy: dobrej – w procedurze awansu na stopień nauczyciela mianowanego, bardzo dobrej – w procedurze awansu na nauczyciela dyplomowanego. Szczegółowe zasady oceniania nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Tam znajdziemy 9 obowiązkowych i 15 dodatkowych kryteriów do oceny pracy nauczycieli.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 1. Poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych;
 2. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki,  wychowania i opieki;
 3. Znajomość praw dziecka, w tym praw  określonych w Konwencji o prawach dziecka, ich  realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o  jego zdrowie z poszanowaniem jego godności;
 4. Wspieranie każdego ucznia w tym dziecka niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie  warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia  w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 5. Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego  człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw  obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym  przez własny przykład nauczyciela;
 6. Współpracę  z  innymi  nauczycielami  w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;
 7. Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań  obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest  zatrudniony;
 8. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności  związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach  doskonalenia zawodowego;
 9. Współpracę z rodzicami.

 

Spośród poniższych kryteriów do oceny należy wybrać dwa – jedno kryterium wskazuje dyrektor a drugie nauczyciel.

Dodatkowe kryteria oceny pracy obejmują:

 1. Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
 2. Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
 3. Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
 4. Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
 5. Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela;
 6. Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 7. Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
 8. Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
 9. Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
 11. Umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 12. Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 13. Przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;
 14. Współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;
 15. Inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *