Nowe prawo oświatowe a przedszkole, część 2

Zmiany wprowadzone ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe powodują konieczność dokonania zmian w wielu dokumentach wewnętrznych placówki.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Czwarty obszar zmian, dotyczący bezpośrednio funkcjonowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, to zmiany w zakresie tworzenia dokumentów wewnętrznych placówki. 

W przypadku statutów, jako najważniejszych aktów prawa wewnętrznego każdej szkoły i placówki uznano, że katalog spraw regulowanych w statutach zostanie przeniesiony na poziom ustawy. Bezpośrednio w ustawie Prawo oświatowe zawarto regulacje określające obowiązkowe treści, które muszą znaleźć się w statucie przedszkola, czyli:

1) nazwa i typ przedszkola;

2) nazwa i siedziba organu prowadzącego;

3) organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje;

4) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w szczególności
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

5) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka
i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

6) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;

7) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

8) organizacja pracy przedszkola, w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomagania prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi;

9) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju – statut określa formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami,

c) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

e) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

10) prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.

W konsekwencji planowane jest uchylenie rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznej szkoły. Jednocześnie określono, że dotychczasowe statuty przedszkoli zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Nakłada to na wszystkie placówki obowiązek przygotowania i uchwalenia nowych statutów, w tym właśnie terminie.

Istotna zmianą jest wprowadzenie w miejsce dwóch dotychczasowych programów: wychowawczego i profilaktycznego, jednego programu profilaktyczno-wychowawczego. Zgodnie z  przepisami Prawa oświatowego przedszkole realizuje program wychowawczo-profilaktyczny przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności przedszkolnej, dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, a także treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. Taka konstrukcja programu pozwoli uniknąć sztucznego dzielenia kompleksowo planowanych oddziaływań na wychowawcze i profilaktyczne. Bez zmian pozostaje procedura uchwalania programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Istotną zmianą jest odstąpienie na poziomie ustawy od konieczności podejmowania przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji innowacji oraz obowiązku jej zgłaszania do organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego, w przypadku generowania dodatkowych kosztów.  Należy spodziewać się zatem również zmiany przedmiotowego rozporządzenia.

Prawo oświatowe zawiera także zapisy dotyczące obowiązku sporządzania arkusza organizacyjnego. Natomiast nowe rozporządzenie ma określić m.in. zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji przedszkola oraz terminy jego opracowywania i zatwierdzania. Ma również określić inne istotne kwestie związane ze szczegółową organizacją publicznych przedszkoli.

Z nowych przepisów wynika także konieczność opracowania na nowo indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, gdyż te przygotowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność tylko do 1 października 2017 r.               

Zmiany wprowadzone ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe powodują konieczność dokonania zmian w wielu dokumentach wewnętrznych placówki – w zakresie merytorycznym wskazanym powyżej, a także w zakresie podstaw prawnych przywoływanych w tworzonej dokumentacji (statut, regulaminy, uchwały). Zadaniem każdego dyrektora jest teraz śledzenie  zmian w przepisach wykonawczych do ww. ustaw i opracowanie własnej strategii na stopniowe i w miarę łagodne wprowadzenie ich w życie…  

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *