Nowe Rozporządzenia MEN – bądź na bieżąco

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało pięć nowych aktów prawnych, które warunkują funkcjonowanie szkół od 1 września. Warto je znać.

Zastała nas zupełnie nowa rzeczywistość. Jeszcze parę miesięcy temu zapewne nikt się nie spodziewał, że nowy rok szkolny 202/2021 będzie aż tak inny niż wszystkie poprzednie.

O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim o nowych rozporządzeniach, które opublikowało MEN, a które warunkują sposób organizacji pracy każdej placówki oświatowej. Jest ich pięć:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 

Znajdziemy w nich najważniejsze założenia dla edukacji od 1 września w trakcie trwania pandemii, m.in.:

 • To, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, a więc szkoły będą działały w tzw. trybie awaryjnym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły.
 • W momencie ograniczenia w części lub w całości  funkcjonowania placówki zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli wracamy do formuły zdalnego nauczania.
 • Jeśli z różnych przyczyn zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w wersji zdalnej, dyrektor placówki oświatowej ustala inny sposób ich realizacji.
 • Dla szkół w ty roku przewidziano trzy warianty funkcjonowania: wariant A – nauczanie stacjonarne przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w Wytycznych GIS i MEN dla szkół; wariant B – nauczanie hybrydowe (łączone, naprzemienne) zakładające, że część uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie a część zdalnie oraz wariant C – nauczanie zdalne. Zarówno wariant B i C wymagają zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 • Zarówno zgoda organu prowadzącego jak i opinia inspektora sanitarnego mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, jednak należy pamiętać, aby treść zgody lub opinii została utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 • Zawieszenie zajęć i wdrożenie wariantu B – hybrydowego może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

Zapraszamy na nasze szkolenia, podczas których poznacie Państwo pełną strategię zarządzania placówką oświatową.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *