Nowe zadania wychowawców, nauczycieli i specjalistów w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Nowe rozporządzenie MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozszerza zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce.

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. rozszerza zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce min. o

– rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów,

– rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,

– podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym,

– podejmowanie działań mających na celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania uczniów,

współpracę z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

dokonywanie analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno –pedagogicznej w przedszkolu, szkole, palcówce.

Szczegółowe zadania wychowawców – koordynatorów ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich wychowanków przedstawiają się następująco:

1)      koordynuje udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy

2)      wnioskuje o objęcie ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną

3)      ustala terminy spotkań zespołu klasowego

4)      we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz czynniki środowiskowe, mające wpływ na funkcjonowanie ucznia

5)      we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia

6)      pisemnie informuje rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną o ustalonych formach pomocy

7)      monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

8)      w każdym semestrze (lub raz w roku), wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

9)      przekazuje pisemną informację od dyrektora szkoły rodzicom ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

10)  sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z poniższą procedurą

11)  na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Szczegółowe zadania nauczycieli:

1)      informują o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

2)      rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz czynniki środowiskowe, mające wpływ na funkcjonowanie ucznia

3)      określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

4)      rozpoznają  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu przedszkola, szkoły

5)       informują wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

6)      respektują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

7)      raz lub dwa razy do roku dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i przekazuje ją na piśmie wychowawcy.

 

Z analizy starego i nowego rozporządzenia wynika, iż położono główny nacisk na poszerzenie zadań w zakresie diagnozy szeroko rozumianych trudności uczniów, ich potencjału, zdolności oraz analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zdecydowanie łatwiej sprostać wszystkim powyższym zadaniom pracując zespołowo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *