Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty

Po przerwie świątecznej wracamy do pracy – od razu z poważnym tematem: Na co trzeba zwrócić uwagę w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty?

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw rady pedagogiczne szkół i placówek są zobowiązane do przeanalizowania i uwzględnienia w swojej pracy zmian, które w większości wchodzą w życie z dniem 31 marca 2015 roku. Trzeba znowelizować zapisy statutowe w terminie do 1 września 2015 roku – przemyśleć i wprowadzić rozwiązania dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania, dokonać modyfikacji innych dokumentów szkolnych np. koncepcji pracy szkoły.

Warto wiedzieć:

– dodano w ustawie rozdział 3a, który dotyczy oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów w szkołach publicznych;

– rozdział 3b. który dotyczy przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

W stosunku do obecnych rozwiązań w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania zmiany m. innymi dotyczą: 

1)             przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia, ustalenie kierunków dalszej pracy, /może powinniśmy zastanowić się podczas spotkań rady pedagogicznej, czy ustalimy ogólne założenia dotyczące tej informacji na poziomie przedmiotów, czy każdy indywidualnie wprowadzi swoje rozwiązania, przemyślimy, czy wiemy jak ma wyglądać ta informacja zwrotna/,

2)             wprowadzenia jednoznacznego obowiązku udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia; /z całą pewnością należy uszczegółowić zapisy statutowe w tym zakresie, sprawdzić, czy nasze dotychczasowe rozwiązania określają  ten wymóg/,

3)             określenia, że w klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące  mogą być ocenami opisowymi, /nauczyciele klas I-III ciągle poszukują rozwiązań, które będą czytelne również dla rodziców/,

4)             wprowadzenia możliwości stosowania opisowych ocen bieżących oraz  klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych)  także na wyższych etapach edukacji  – zaczynając od IV klasy szkoły podstawowej – aż po szkoły ponadgimnazjalne – w przypadku wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych, /może warto podjąć taką próbę w odniesieniu do przedmiotów np. wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, a w dalszej kolejności włączać pozostałe zajęcia edukacyjne/,

5)             rezygnację z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania.

Najistotniejsze zmiany dotyczące warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych to:

1)           tryb unieważniania prac egzaminacyjnych – /w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, zakłócania przebiegu egzaminu bądź wnoszenia na salę urządzeń mających pomóc w ściąganiu/,

2)           tryb unieważniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku, gdy egzaminator w trakcie sprawdzania pracy stwierdzi, że praca była wykonana niesamodzielnie. /zapoznać uczniów i rodziców/,

3)           możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów przez osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości, /osoby po raz trzeci przystępujące do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz te, które w poprzednich latach zadeklarowały  chęć przystąpienia do egzaminu, ale się na nim nie pojawiły , będą musiały wnieść opłatę/,

4)           poszerzenie zakresu zawodów, w których szkoły publiczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych będą mogły prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe / zmiana ta umożliwi szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy/,

5)           zmianę w organizacji instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie egzaminów zewnętrznych. / okręgowe komisje egzaminacyjne podporządkowano w sposób formalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej/

Inne nowości to między innymi:

 • sprawowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego – więcej uprawnień dostają wizytatorzy w czasie kontroli, ustalono nowe zobowiązania dla dyrektorów szkół i placówek/,
 • doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę – /obowiązek zapewnienia również obsługi prawnej/,
 • ·         możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej / tylko na wniosek rady oddziałowej, za zgodą organu prowadzącego i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela/,
 • ·         zmiana zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych,
 • ·         wprowadzenie w szkołach policealnych dodatkowego kryterium w postaci wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji / jeżeli   program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych, indywidualnych uzdolnień/,
 • zmiany dotyczące przechodzenia uczniów do szkół różnych typów,
 • zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • umożliwienie przekazywania pomiędzy szkołami podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z takimi potrzebami,
 • uproszczenie trybu uznawania świadectw wydawanych za granicą w celu ułatwienia osobom, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy kontynuowania nauki albo podjęcia nauki w szkołach wyższych / m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą/,
 • wspieranie /w tym finansowe/ przez ministra edukacji narodowej działań związanych z międzynarodową współpracą dzieci i młodzieży;
 • zakaz pobierania opłat za e-dziennik /od 1 września 2015 r. zakaz pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników będzie wynikał wprost z ustawy o systemie oświaty/.

Istotne zmiany w Karcie Nauczyciela:

 • od 31 marca 2015 r. utrzymanie ciągłości staży nauczycielek ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze (12-miesięczny); w nowelizacji wydłużono czas możliwej przerwy w stażu w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego do roku i sześciu miesięcy.
 • dodanie  nowego przepisu art.35a Karty Nauczyciela – finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich //w przypadku braku chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole – do realizacji tych zajęć będzie można zatrudnić nauczycieli spoza szkoły, jednakże wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy/,

     Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez nas seminariach, gdzie szerzej omówimy zasygnalizowane zagadnienia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *