Nowy nadzór pedagogiczny – wprowadzenie

Po okresie dwuletniego stosowania nadzoru pedagogicznego (rozporządzenie MEN z 7 października 2009r.), nadszedł czas na jego nowelizację. MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym.

Projekt ten przede wszystkim modyfikuje opisy wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji, oraz doprecyzowuje terminy i procedury działań, podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli.

Najważniejsze, proponowane zmiany to :

 1. Rezygnacja z grupowania wymagań stawianych szkołom/placówkom w obszary, co ma pozwolić na prowadzenie ewaluacji zewnętrznej, problemowej w dowolny sposób
 2. Zmiany terminów prowadzonej ewaluacji zewnętrznej i wprowadzenie jej przedłużenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach do 5 dni roboczych w okresie trzech kolejnych tygodni (aktualnie obowiązujący zapis to 5 dni roboczych w okresie dwóch kolejnych tygodni)
 3. Wprowadzenie terminów, w jakich powinien zostać przedstawiony raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej i problemowej; proponowany zapis to 25 dni roboczych w przypadku ewaluacji całościowej i 20 dni roboczych dla ewaluacji problemowej od dnia rozpoczęcia czynności ewaluacyjnych w szkole/placówce
 4. Protokół z kontroli planowej powinien być sporządzony w okresie 3 dni, a kontroli doraźnej w okresie 7 dni od jej zakończenia
 5. Wprowadzenie przepisu umożliwiającego ewaluatorom zewnętrznym prowadzenie niejako „przy okazji” monitorowania pracy szkoły/placówki w zakresie określonym przez MEN w kierunkach polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny
 6. Kurator oświaty będzie zobowiązany w swoim planie nadzoru pedagogicznego do podania liczby szkól/placówek poszczególnych typów i rodzajów podlegających nadzorowi w danym roku szkolnym
 7. Załącznik do rozporządzenia zawierający szczegółowe wymagania dotyczące pracy szkół/placówek nie zawiera obszarów, lecz jedynie wymagania:
 • 12 wymagań dotyczących pracy szkół/placówek i przedszkoli
 • 11 wymagań dotyczących pracy MOW,MOS,SOSW
 • 6 wymagań dotyczących pracy SOW,
 • 5 wymagań dotyczących pracy POW, placówek artystycznych
 • 8 wymagań wobec PPP, PDN, BP

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *