O czym dyrektor szkoły/ placówki powinien pamiętać w maju?

Dzisiaj prezentujemy niezbędnik dyrektora. Nasz edukatorka – Ewa Ratajczyk – przygotowała specjalnie dla Naszych Czytelników wykaz najważniejszych zadań, jakie czekają w maju na dyrektorów szkół.
 

Termin /data

 

Zadania dyrektora Podstawa prawna Wyjaśnienia /uwagi
 

 

 

od 4 do 23 maja

(z wyjątkiem sobót i niedziel)

 

 

 

od 10 do 23 maja

(z wyjątkiem
14 i 21 maja)

 

 

Egzamin maturalny

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

 

 

 

 

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji                   i Nauki z dnia                        1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2022 poz. 1644 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467 z późn. zm.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej

Komisji Egzaminacyjnej

z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie

harmonogramu

przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty oraz egzaminu

maturalnego w 2023 roku

Np. do 5 majaInformacja dla nauczycieli przewidzianych do zwolnienia (art.20 ust.1 2 KN) o możliwości przeniesienia w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia.

Ruch służbowy nauczycieli:

ustalenie wakatów, zmian stosunku pracy, zatrudnianie nowych nauczycieli, decyzje emerytalne nauczycieli

 

 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).Częściowa likwidacja szkoły lub zmiany organizacyjne powodujące uniemożliwienie zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN). Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Pismo dyrektora skierowane do nauczyciela (termin na podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia)

 

Ruchy kadrowe dyrektora szkoły- do 31 maja (3-miesięczny okres wypowiedzenia, który kończy swój bieg w szkołach feryjnych z końcem roku szkolnego tj. 31 sierpnia).

Wg harmonogramu CKE

termin główny:

 

23 maja 2023 r

 

24 maja 2023 r.

25 maja 2023 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

język polski

 

matematyka

język obcy nowożytny

 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.).;

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1636):

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań                 egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz. U. z 2022 poz. 1591)

Szkoły dla dzieci i młodzieży,

szkoły dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 

Komunikat dyrektora Centralnej

Komisji Egzaminacyjnej

z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie

harmonogramu

przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty oraz egzaminu

maturalnego w 2023 roku

Do 5 maja

 

 

 

 

 

Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA

 

 

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1009 z późń. zm. ); 

Placówki publiczne

 

 

 

 

 10 majaZłożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: RB-23, Rb-27, Rb-27S Rb-28S, RB-28Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm)

 

Dotyczy placówek publicznych
 22 majaZłożenie do zarządu PERON-u informacji INF-1 o zatrudnieniu, kształceniu, lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnychUstawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 100);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1857)

Dotyczy placówek publicznych i niepublicznych
22 majaWpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracęUstawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm)Dotyczy placówek publicznych i niepublicznych
Termin określony przez właściwego kuratora oświatyZłożenie wniosków o nagrody MEiN N oraz o przyznanie nauczycielom nagród kuratora oświatyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1078 z późn. zm.)Rozp.: § 5 ust. 2.

Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.

ust. 3.

Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych składają odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.

ust.4.

Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1b ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, składają dyrektorzy tych placówek, a dla dyrektorów tych placówek – organy prowadzące te placówki, bezpośrednio do ministra w terminie do dnia 30 czerwca.

 

Do 29 majaZatwierdzenie przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły/placówki na kolejny rok szkolnyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm)Dotyczy placówek publicznych
31 majaWypłata pierwszej raty planowanej wartości odpisów i zwiększeń na ZFSŚUstawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz.923)Dotyczy placówek publicznych i niepublicznych
Do 31 majaWręczenie nauczycielom wypowiedzeń stosunków pracy z przyczyn organizacyjnychUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).Szkoły/placówki publiczne
Wg kalendarium szkołyDokonanie wyboru podręczników dopuszczonych do użytku szkolnegoUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.).;Szkoły publiczne i niepubliczne
Wg kalendarium szkołyWystawienie przewidywanych ocen   Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2230);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373 z późń. zm.)

Szkoły
Wg kalendarium szkołyUmożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowaniaUstawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2230);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373 z późń. zm.)

Szkoły
Wg kalendarium szkołyZebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych zachowania i zajęć edukacyjnych)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2230);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373 z późń. zm.)

 

 

Szkoły
Wg kalendarza dyrektoraSprawdzenie stanu technicznego budynku (okresowa kontrola)Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)Szkoły/placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *