Obliczanie dni wolnych nauczyciela

Urlopy nauczycieli zazwyczaj przypadają na wakacje lub ferie, kiedy i uczniów nie ma w szkole. Nauczyciele mają jednak prawo do dni wolnych również w innych sytuacjach.

Jak obliczać dni wolne przysługujące nauczycielowi z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 roku życia? 

W wyniku znowelizowanego brzmienia art. 188 ustawy Kodeks Pracy od dnia 22 lutego 2016 r. pracownikowi także nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wielu do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin. Zwolnienie to przysługuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

O tym w jaki sposób zostanie wykorzystane przysługujące pracownikowi zwolnienie decyduje on sam w ramach wniosku złożonego w danym roku. Zgodnie ze stanowiskiem MEN zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę zaokrągla się do pełnej godziny pracy. Nauczyciel, który wybierze godzinowy sposób rozliczania czasu wolnego powinien być w ten sposób rozliczany. Z tym, że za dzień pracy uważa się 8 godzin pracy (ośmiogodzinny, dobowy wymiar czasu pracy). Na powyższy sposób rozliczenia nie ma wpływu liczba zajęć przydzielonych w planie w konkretnym dniu.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy zaś wymiar czasu pracy wynosi do 8 godzin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *