Ewaluacja zewnętrzna: Obraz szkoły w opinii rodziców

Przedstawiamy Państwu kolejny cykl artykułów, tym razem dotyczący kwestii ewaluacji zewnętrznej. Co robić, aby wypaść w niej jak najlepiej? Podpowiada Maria Stawska.

W czasie ewaluacji zewnętrznej brane jest pod uwagę spojrzenie na szkołę z różnych perspektyw. Jedną z takich perspektyw jest obraz szkoły w opinii rodziców.

Rodzice – wywiad grupowy zogniskowany

Informacja o wywiadzie grupowym powinna być przekazana wszystkim rodzicom (np. za pośrednictwem uczniów, przez stronę internetową, tablicę ogłoszeń). W wywiadzie powinni uczestniczyć rodzice z rady rodziców i rad klasowych oraz wszyscy pozostali rodzice, którzy zechcą wziąć w nim udział. W razie potrzeby można zorganizować dodatkowe grupy fokusowe, dzieląc pytania ze scenariusza.

Rodzice – ankieta

Badanie przeprowadzane jest na próbie pełnej rodziców uczniów dwóch najstarszych klas, niemniej ankiety w formie papierowej są przekazywane wszystkim uczniom, których rodzice wyrażą chęć na ich wypełnienie.  W miarę możliwości należy zachęcać rodziców do udziału w badaniu ankietowym on-line, na przykład organizując je na terenie szkoły. Jeżeli w szkole jest możliwość przeprowadzenia badania on-line zaprasza się wszystkich rodziców do wypełnienia ankiety. Jeżeli nie ma takich możliwości ankiety w wersji papierowej są rozdawane rodzicom dwóch najstarszych roczników, a pozostałym rodzicom, którzy chcą wypełnić ankietę, organizuje się taką możliwość.

Na co należy zwrócić uwagę przed ewaluacją:

– Rodzice powinni mieć możliwość wypowiadania się na temat szkoły. Komunikacja powinna być dwukierunkowa: nauczyciel – rodzic. Niestety w szkołach większy nacisk położony jest na ‘informowanie’ rodziców. W kontaktach  rodziców ze szkołą aktywniejszy powinien być nauczyciel, by przekonać rodziców, że oddają dziecko w ręce profesjonalistów.

–  Zebranie rodziców jest doskonałą możliwością promowania szkoły. Każdy wychowawca powinien na początku poinformować o ważnych wydarzeniach z życia szkoły np. wspólna prezentacja, kilka slajdów dla wszystkich klas lub może to być list dyrektora szkoły do rodziców. O sukcesach szkoły, jako instytucji rodzice mają niewielkie pojęcie.

–  Informowanie o kwestiach ważnych z perspektywy bezpieczeństwa w szkole. Jakie  działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom są podejmowane w placówce. Jakie są wyniki badań prowadzonych w szkole na temat bezpieczeństwa, np. ewaluacja wewnętrzna. Jakie są propozycje rodziców w tej kwestii?

– Czy według rodziców, szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci. Czy akceptują ofertę zajęć dodatkowych. Czy szkoła prowadzi działania uwzględniające indywidualny rozwój uczniów? Rodzice oczekują, że nauczyciele będą im udzielać rzetelnych informacji o dziecku, przedstawią ofertę programową. 

– Czy jest możliwe włączenie rodziców w edukację szkolną: wykorzystanie kompetencji zawodowych rodziców, wiedzy o rozwoju rynku pracy,

– Których obszarów dotyczy współpraca szkoły z rodzicami (nacisk w ustawie jest położony na działania organizacyjne, wychowawcze i profilaktyczne)? – czy rodzice uzyskują adekwatne do potrzeb związanych z  rozwojem dziecka wsparcie ze strony szkoły?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *