Obowiązki szkoły w zakresie obronności – organizacja stałego dyżuru.

Jacek Jagiełło

Żyjemy obecnie w czasie największego zagrożenia konfliktem zbrojnym. Wojna, która obecnie toczy się w Ukrainie jest bardzo namacalnym dowodem, że również nasz kraj jest realnie zagrożony możliwością wybuchu konfliktu zbrojnego. Istniejący stan szczególnego zagrożenia zmusza nas do zadania sobie pytania,  jakie zadania spoczywają na szkole i jej dyrektorze w obszarze obronności kraju?

Obowiązki te wynikają między innymi z zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów.

Właśnie to zarządzenie określa:

1) sposób organizacji systemu stałych dyżurów Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „systemem”;

2) zadania realizowane w ramach systemu;

3) dokumentację stałych dyżurów;

4) sposób sprawowania nadzoru nad systemem.

Czym w ogóle jest system stałych dyżurów?

Stały Dyżur – to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym oraz informacji o stanie ich realizacji. Uruchamiany jest w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa. Istotą stałego dyżuru jest stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych.

Niestety większość szkół nie zdaje sobie sprawy z konieczności opracowania „systemu stałego dyżuru w jednostkach systemu oświaty w tym oczywiście w szkołach”.

W obecnej sytuacji międzynarodowej, która grozi wybuchem lub rozszerzeniem konfliktu zbrojnego na terytorium naszego państwa, zadaniem szczególnej wagi dla szkół i ich dyrektorów jest jak najszybsze stworzenie struktury stałego dyżuru.

Zapraszamy na nasze szkolenia podczas, których dokładnie wyjaśnimy Państwu jak tworzyć strukturę stałego dyżuru, omówimy i wyposażymy Państwa w kompletną dokumentację systemu stałego dyżuru i podpowiemy jakie rozwiązania wdrożyć celem właściwego sprawowania nadzoru nad systemem.

W zakładce Dokumenty znajdziecie Państwo przykładowy rejestr meldunków.