Ocena pracy nauczyciela – część 3

Kolejnym, po analizie i ocenie wskaźników, etapem jest sporządzenie formalne oceny, na karcie, której zawartość określa rozporządzenie. Ocena ma zawierać część opisową i kończyć się stwierdzeniem uogólniającym.

  Jak wygląda ostateczna forma oceny pracy nauczyciela?

Kolejnym, po analizie i ocenie wskaźników, etapem jest sporządzenie formalne oceny, na karcie, której zawartość określa rozporządzenie w § 9. Ocena ma zawierać część opisową i kończyć się stwierdzeniem uogólniającym, których katalog nowa formuła oceny pracy nauczyciela rozszerzyła dodatkowo o ocenę bardzo dobrą.

 Co wiąże się z poszczególnymi stopniami oceny pracy nauczyciela?

Ocena negatywna skutkuje obligatoryjnym rozwiązaniem stosunku pracy z podstawą w art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt. 5 Karty Nauczyciela.

Dobra i bardzo dobra daje możliwość ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz możliwość kontynuacji stażu po zmianie miejsca zatrudnienia (art. 9f ust. 2)

Wyróżniająca gwarantuje nauczycielom dyplomowanym, legitymującym się co najmniej trzyletnim stażem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (art. 33a ust. 1) dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16 % kwoty bazowej; skrócenie ścieżki awansu zawodowego, a dla nauczyciela kontraktowego i mianowanego możliwość rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego już po 2 latach od uzyskania dotychczasowego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4a);
Za oceną wyróżniającą mogą pójść też wnioski do organów prowadzących o nagrodę lub odznaczenie ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

  Kto opiniuje ocenę pracy?

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;

4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.”,

Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

  Kto dokonuje oceny pracy?

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły lub placówki. Są jednak sytuacje szczególne stanowiące wyjątek od tej reguły, doprecyzowane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w art.76 odnoszącym się do zmian wprowadzonych w Karcie nauczyciela:

W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.

W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty.

W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których nauczyciel odbywał staż.

Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *