Ocena pracy nauczyciela – część 4

Podstawowe zmiany dotyczące trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela to jej obowiązkowość, okresowość oraz zamiana oceny dorobku na ocenę pracy, kiedy nauczyciel będzie kończyć staż na dany stopień awansu zawodowego.

   Kiedy dokonywana jest ocena pracy.

Podstawowe zmiany dotyczące trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, to jej obowiązkowość, okresowość oraz zamiana oceny dorobku na ocenę pracy w przypadkach, kiedy nauczyciel będzie kończyć staż na dany stopień awansu zawodowego.

Ocena będzie dokonywana odpowiednio po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, a także po zakończeniu dodatkowego stażu odbytego za zgodą dyrektora szkoły przez nauczyciela, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami (art. 6a ust. 1 pkt 1 i 2 KN).

   Oceny pracy nauczyciela dokonuje się:

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego

2) po zakończeniu dodatkowego stażu / nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami/

3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego

W przypadku gdy termin, oceny pracy nauczyciela upływa

w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu.

W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, termin oceny pracy nauczyciela ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole – termin oceny ulega odpowiednio przedłużeniu

   Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana:

– w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej,

– z inicjatywy dyrektora szkoły,

– na wniosek samego nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.

Podsumowując, obowiązek okresowej oceny pracy nauczyciela obliguje do jej dokonywania po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, co 3 lata.

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego  – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Do trzymiesięcznego okresu nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających
z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego,  a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach,  w których nie są przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

W przypadkach, zakończenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego oraz zakończenia dodatkowego stażu, dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu.

   Tryb odwoławczy.

Tryb odwoławczy stanowi ważne zagadnienie, już bowiem przewiduje się odwołania nauczycieli, zwłaszcza od oceny dobrej, która z nazwy powinna wskazywać na dobry poziom spełniania kryteriów, usytuowana tuż przed negatywną, warunkuje niezbędne minimum wkładu nauczyciela w wykonywaną pracę. Jak zatem wygląda tryb odwoławczy i co przysługuje nauczycielowi?

1. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

2. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny. Kopię oceny pracy włącza sie do akt osobowych nauczyciela

3. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

1)  nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora, do kuratora oświaty;

2) dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczycielowi pełniącemu w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy – prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.

4.  Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;

3) przedstawiciel rady rodziców;

4) właściwy nauczyciel – doradca metodyczny lub nauczyciel – konsultant;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

5. Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie – nie później niż 5 dni roboczych przed terminem posiedzeniem zespołu oceniającego, na którym nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

6. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

7.  Zespół oceniający sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

8. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.

Ustalenia zespołu odwoławczego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Sama ocena nie może być też przedmiotem roszczenia dochodzonego w sądzie, gdyż postępowanie oceniające ma charakter wewnętrznego postępowania pracodawcy i nie jest dokonywane w ramach procedury administracyjnej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *