Oceniamy funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod koniec roku szkolnego

Zgodnie z zapisami stosownych aktów prawnych zespól zajmujący się udzielaniem pomocy powinien dokonać oceny efektywności podjętych wobec ucznia działań.

Ocena ta dotyczy:

 • danej formy – po jej zakończeniu ( a często określone zajęcia z uczniem kończa się wraz zakończeniem roku szkolnego),
 • udzielanej uczniowi pomocy – tu zgodnie z intencją ustawodawcy przed opracowaniem przez dyrektora arkusza organizacyjnego placów ki na przyszły rok szkolny.

Nie ma jednolitych, zunifikowanych sposobów oceny efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ocenie może podlegać wiele zmiennych; może być to także dokonywane za pomocą różnorakich narzędzi czy metod, dlatego wskaźniki mogą być różne.

 • Ocena  efektywności zajęć specjalistycznych, to ocena przyrostu umiejętności, której można dokonywać w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania ucznia.
 • Ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych to określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.
 • Poziom zadowolenia rodziców i nauczycieli z proponowanych form pomocy, jak też rozpoznanie poziomu satysfakcji uczniów z porad i konsultacji badać można poprzez ankiety, wywiady, gromadzenie opinii na dany temat.

Inne przykładowe zagadnienia  do oceny efektywności systemu ppp:

 1. Zgodność systemu z obowiązującym prawem
 2. Elastyczność systemu
 3. Rola rodziców w systemie
 4. Komunikacja w systemie ppp
 5. Uczeń jako podmiot, a nie przedmiot ppp
 6. Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami, stowarzyszeniami

Zespół dokonując oceny efektywności formułuje wnioski i  zalecenia.

Wnioski – przykładowe zapisy:
Pomoc przyniosła efekty w postaci:

 • poprawy oceny z…
 • popełniania mniejszej ilości błędów – jakich,
 • wyższej motywacji ucznia,
 • poprawy systematyczności pracy ucznia,
 • poprawy staranności zapisów w zeszytach, jakości prac dom owych
 • wyższej aktywności ucznia,
 • poprawy zachowania,
 • poznania (stosowania) skuteczniejszych strategii uczenia się,
 • wywiązywania się ucznia z podjętych zadań
 • szerszej wiedzy nauczycieli na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • lepszego wykorzystania pomocy dydaktycznych,
 • stosowaniu metod pracy dostosowanych do różnorodnych potrzeb uczniów
 • lepszych relacji w klasie,
 • wyższej frekwencji na…,
 • wzrost wzajemnego porozumienia
 • klimat sprzyjający współpracy i budowaniu uczącej się organizacji,
 • szersze włączanie się rodziców w prace szkoły

 Zalecenia  – przykładowe zapisy:

 • Kontynuować przyznane przez dyrektora formy w niezmienionym wymiarze,
 • Zintensyfikować częstotliwość zajęć w ramach przyznanych form,
 • Włączyć dodatkowe formy – jakie, w jakim wymiarze – indywidualne, grupowo,
 • Szerzej włączyć rodziców w określone działania  w formie…
 • Przygotować dla rodziców warsztaty(konsultacje) na temat…
 • Włączyć specjalistę – jakiego –  w jakim celu – w co…
 • Nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem… w celu; z instytucją…
 • Zaproponować skierowanie ucznia na badania w…

 Na podstawie wniosków i zaleceń dyrektor placówki podejmuje decyzje dotyczące formy, sposobu, okresu i wymiaru godzin dalszej pomocy dla ucznia bądź też o zaprzestaniu/rezygnacji z niektórych form.

O podjętych decyzjach informuje rodzica na piśmie, a zespół podejmuje kolejne działania.