Organizacja pracy dyrektora szkoły – część 2

Kierownicze stanowisko zobowiązuje do podejmowania decyzji, sprawnej organizacji oraz odpowiedzialności. Przemyślana i zaplanowana organizacja to podstawa funkcjonowania szkoły.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Dyrektor szkoły, jako osoba przewodząca nauczycielom w szkole, w swojej pracy  powinien skupić się na:

− określaniu kierunku, tzn. określaniu porywającej wizji i misji wiążących się z systemem wartości i z potrzebami klientów szkoły, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia strategicznego planu działania;

− korelowaniu, tzn. tworzeniu struktur organizacyjnych, systemów oraz procesów operacyjnych, które są zgodne z wizją, a także misją szkoły i realizują potrzeby wszystkich; − uprawnianiu, tzn. delegowaniu odpowiedzialności na innych i tworzeniu sytuacji, w których nauczyciele mają coraz większe poczucie wpływu na to, co dzieje się w szkole poprzez partycypowanie w przywództwie.

Bez sporządzania planów dyrektorzy nie mieliby możliwości skutecznego organizowania pracy z ludźmi,  przydzielania im określonych zadań zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, kompetencjami i umiejętnościami. Z kolei znajomość zaplecza materialnego i technicznego daje szansę na  realizację zaplanowanych działań zgodnie z wytyczonymi celami. Integracja wszystkich elementów procesu organizacji stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu i realizacji celów  na rzecz szkoły.

W literaturze możemy odnaleźć trzy  istotne zasady organizacji pracy w szkole:

  1. Dobrze przemyślany statut – podstawa.
  2. Program – wytyczona droga do celu.
  3. Plan rozwoju – postęp, jakość, doskonałość.

 Przedstawione zagadnienia są najbardziej charakterystyczne dla pracy dyrektora. Kierowanie szkołą jest procesem złożonym, obejmującym kształcenie uczniów, oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze, współpracę z władzami oświatowymi  środowiskiem lokalnym. Dyrektor przede wszystkim musi sprostać wymaganiom, jakie nakłada na niego zajmowane stanowisko, a więc kierowanie i reprezentowanie w środowisku  placówki oświatowej, pełnienie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej, rady szkoły, pracodawcy.  Musi być w pełni świadomy swoich zadań, kompetencji i odpowiedzialności.

W swojej codziennej pracy  dyrektor  powinien zadbać  również o  priorytety
w załatwianiu spraw i kontaktów z ludźmi  oraz właściwe proporcje czasowe w realizowaniu  poszczególnych zadań. Warto  przygotować kalendarz podejmowanych działań  i ważnych  informacji. W efektywnej organizacji dnia pracy należy uwzględnić wiele czynników. Do najważniejszych należą: przegląd korespondencji, pism i innych dokumentów przychodzących, czas pracy własnej,  zaplanowane spotkania z przedstawicielami grup społecznych, nauczycielami, uczniami, rodzicami i pozostałymi pracownikami.

Nie bez znaczenia pozostają cechy osobowości, jakimi powinien się wyróżniać dyrektor – dobry organizator. Wśród wielu do najważniejszych zaliczamy: opanowanie, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, pracowitość, zdecydowanie, elastyczność, komunikatywność, otwartość, życzliwość i szacunek wobec ludzi oraz zdolność do wszechstronnego argumentowania i formułowania własnego zdania.  Powinien również  posiadać wiedzę zakresu organizacji i zarządzania w szkole.  Jego pasja i pełna świadomość na temat  każdego elementu  złożonego systemu  organizacji  powinna  wywierać wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szkoły we wszystkich jej obszarach. Jakość pracy dyrektora ma ogromne znaczenie w  sprawnym  i konsekwentnym kierowaniu pracą zespołu nauczycieli.

Monika Strublewska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *