Ostatnia chwila na powołanie zespołu egzaminacyjnego

Jeszcze nie zdążyliśmy się nacieszyć nowym rokiem i urokami zimy, dopiero co zaczęły się wyjazdy na zimowiska, a już trzeba myśleć o sprawdzianie szóstoklasisty.

W szczególny sposób musi o nim myśleć dyrektor szkoły, gdyż to na dyrektorze, jako przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (z urzędu) ciąży odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przebieg sprawdzianu. Zadania dyrektora określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, a także procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z procedurami, dyrektor szkoły, jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 5 lutego 2016 r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu. Oznacza to, że zostało już niewiele czasu na spełnienie tego obowiązku. W sposób szczególny dotyczy to tych województw, dla których termin ferii zimowych wyznaczono na początek lutego – oznacza to, że na powołanie zespołu pozostał jedynie obecny tydzień …

Dyrektor powinien dokonać powołania zespołu egzaminacyjnego i udokumentować to, korzystając z załączników do procedur. Nauczyciel, przyjmując na siebie rolę członka zespołu i podpisując się pod powołaniem, zaświadcza, że odbył szkolenie – przeprowadzone przez dyrektora macierzystej szkoły lub osobę przez niego upoważnioną – w zakresie organizacji sprawdzianu. Zobowiązuje to dyrektora szkoły do przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia dla członków zespołu egzaminacyjnego. Nie należy tego traktować jako przykrej konieczności czy formalności. Pamiętajmy, że prawidłowo przeprowadzony sprawdzian, świadczy o prestiżu szkoły. Nauczyciele powinni znać procedury, stosować je – dzięki temu sprawdzian przebiegnie bez zakłóceń. Błędy organizacyjne mogą fatalnie wpłynąć na wizerunek szkoły. A przecież wszystkim zależy na tym, by w tym stresującym dniu uniknąć dodatkowych obciążeń …

Może w przyszłym roku szkolnym sprawdzianu już nie będzie, i nie będziemy już mieli, w ogóle, okazji pisania o sprawdzianie … A to już temat na inny artykuł i na inną dyskusję.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *