MEN informuje. Organizacja nauki dzieci wymagających kształcenia specjalnego

MEN publikuje ważne informacje dotyczące organizacji kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od nowego roku obowiązują nowe przepisy wprowadzające obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.

Nowe regulacje wprowadziły w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, albo w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, bądź pomoc nauczyciela.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/160779/MEN-informuje–Organizacja-nauki-dzieci-wymagajacych-ksztalcenia-specjalnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *