Partnerstwo szkoły i domu rodzinnego ucznia

„Bliska współpraca rodziców z nauczycielami jest konieczna po to, żeby dziecko mogło żyć w zintegrowanych, a nie w dwóch odrębnych systemach”

Wojciech Eichelberg

Współczesna szkoła ma na celu budowanie partnerstwa rodziny i szkoły poprzez szerokie angażowanie rodziców w proces edukacji dziecka i życie szkoły. Założenia te nakładają na dyrektora każdej placówki, rodziców i nauczycieli wspólne określenie zasad współpracy, która satysfakcjonowałaby wszystkie podmioty i odpowiadała potrzebom rodziców i nauczycieli.

Rodzice i szkoła to instytucje spełniające funkcje wychowawcze, jednakże szkoła pełni funkcję jedynie wspomagającą rodziców. Umiejętna współpraca z rodzicami może ułatwić osiągnięcie pożądanych efektów wychowawczych, ma również znaczący wpływ na osiągnięcia dydaktyczne. Zarówno dzieci jak i nauczyciele powinni mieć wsparcie rodziców, jak również rodzice powinni móc liczyć na pomoc ze strony nauczycieli, dyrektora i specjalistów. Ścisła współpraca, wywiązywanie się z powierzonych ról pozwoli na spełnienie oczekiwań i wymagań względem siebie. Zarówno nauczycielom, jak i rodzicom zależy na dobrej współpracy, skierowanej na najpełniejszy i najlepszy rozwój dziecka w najlepszych warunkach. Początkiem wszystkiego jest stworzenie klimatu zaufania i zasad współpracy.

Jako wieloletni nauczyciel i wychowawca zdaję sobie sprawę, jak ważna jest rola rodziców w procesie edukacji dzieci. Jak ważne jest włączanie rodziców w prace szkoły, ich poparcie w działaniach nauczycieli i dyrektora.  Szkoła i dom powinny mieć jeden wspólny cel. Wspólnota celu, jakim jest szeroko pojęte dobro dziecka wymaga synchronii, koordynacji i wzajemnego uzupełniania się.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele tworzą środowisko szkolne. Dla każdego z wymienionych istnieje szereg przepisów regulujących prawa i obowiązki.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi uprawnienia, kompetencje i obowiązki  rodziców w szkole są:

  • Konstytucja RP,
  • Prawo oświatowe
  • Ustawa o systemie oświaty
  • Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  • Konwencja o Prawach Dziecka

Rodzice będący integralnym podmiotem szkoły winni działać w ściśle określonych ramach prawnych. Ich prawa  powinny być respektowane a obowiązki  konsekwentnie wymagane przez szkołę. Jest to gwarantem dobrej współpracy i właściwego funkcjonowania szkoły. Czy tak właśnie jest w Waszych szkołach? Czekamy na Państwa komentarze…

Autorka: Grażyna Kowaleczko

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *