Pełny wymiar zajęć wymagany do nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia

Jak należy rozumieć „pełny wymiar zajęć” uprawniający nauczyciela do nabycia prawa do urlopu dla poratowana zdrowia?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu, co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/24397-peny-wymiar-zaj-wymagany-do-nabycia-prawa-do-urlopu-dla-poratowania-zdrowia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *