Plan działań wspierających dla ucznia uzdolnionego matematycznie

Plan działań wspierających przygotowujemy indywidualnie dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub możemy taki plan przygotować dla grupy uczniów, u których rozpoznano jednorodne potrzeby edukacyjne np. dla trzech uczniów z klasy

Poniżej przykład indywidualnego plany działań wspierających dla ucznia szkoły podstawowej uzdolnionego matematycznie.

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJACYCH

Rozpoznanie: uczeń uzdolniony matematycznie; wykazuje się wysokim ilorazem inteligencji. Na lekcjach matematyki jest konsekwentny w dążeniu do celu; szuka różnych, często nietypowych rozwiązań, charakteryzuje go myślenie dywergencyje; często pomaga sobie w rozwiązaniu problemu ilustrując go graficznie. Chciałby zapewnić sobie cały czas uwagę nauczyciela.  Dzieli się swoimi wynikami pracy, lecz nie umie wytłumaczyć, jak doszedł do określonych rezultatów.  Pracuje zdecydowanie szybciej niż pozostali uczniowie; jeśli nie otrzymuje zadań, które uważa za wyzwanie – nudzi się, przeszkadza. Jest nietolerancyjny wobec innych dzieci, które nie radzą sobie z rozwiązaniami – pozwala sobie na niegrzeczne komentarze. W związku z takimi zachowaniami często nieakceptowany w zespole klasowym.
Z pozostałych przedmiotów osiąga dobre wyniki, głównie dzięki dobrej pamięci oraz zdolności kojarzenia faktów.
Z informacji od rodziców: w domu odrabia szybko te lekcje, które lubi; niechętnie odnosi się do prac, które trzeba wykonać wspólnie z innymi dziećmi; wielokrotnie wraca do zadań, których nie udało mu się rozwiązać – na próby podpowiedzi właściwej drogi wybucha złością.

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 
KLASAIV szkoła podstawowa
CELEUmożliwienie poszerzania wiedzy w zakresie matematyki o treści wykraczające poza podstawę programową,
Umożliwienie korzystania z pozaszkolnych form rozwoju zainteresowań matematycznych,
Przygotowanie do konfrontacji posiadanej wiedzy z wymaganiami konkursowymi (olimpiada matematyczna, Konkurs Matematyczny Kangur)
Wdrażanie do pracy zespołowej,
Nabywanie umiejętności w zakresie uczenia się we współpracy,
DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM W RAMACHUdział w zajęciach rozwijających zainteresowania; grupowe – 2 godz. tygodniowo,
POSZCZEGÓLNYCH FORM I SPOSOBÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORAUdział w indywidualnych konsultacjach z matematyki – 1 godz. tygodniowo,
 Udział w warsztatach „Jak uczyć się szybko i skutecznie” w ramach godziny wychowawczej
CZAS REALIZACJI PLANUDo końca II etapu edukacyjnego
METODY PRACY Z UCZNIEMPraca projektowa, warsztaty; metody problemowe,
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIAUmożliwienie nawiązania kontaktu z fundacjami działającymi na rzecz uczniów zdolnych, np.: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zdolnych, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talentu”  w celu udziału ucznia w turnusach kolonii naukowych, uzyskania stypendium naukowego itp.
Umożliwienie udziału w warsztatach dla rodziców nt. Trudności emocjonalne dzieci zdolnych.
Wsparcie finansowe w postaci zakupu dodatkowych podręczników z zakresu matematyki (finansowanie – stypendium naukowe, rada rodziców)
ZAKRES DOSTOSOWANIA  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDULANYCH POTRZEB ORAZ MOZLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIARóżnicowanie obszerności i terminowości prac  szczególnie z matematyki, przyrody i informatyki;
Motywowanie poprzez nagradzanie – na wszystkich zajęciach,
Poszerzanie treści programowych z przedmiotów ścisłych;
Ograniczenie wymagań np. z przedmiotów artystycznych (lub innych w zależności wyników diagnozy ucznia) do zakresu podstawowego;
ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻYPrzedstawiciel ppp – organizacja warsztatów dla rodziców nt. Trudności emocjonalne dzieci zdolnych;
Współpraca z wybranym stowarzyszeniem celem wsparcia finansowego ucznia w formie kolonii naukowych i stypendium naukowego;
Współpraca z miejscowym gimnazjum w celu umożliwienia uczniowi udziału w zajęciach koła matematycznego – 2 godz, tygodniowo;
Nawiązanie współpracy z kołem wolontariatu miejscowej/pobliskiej wyższej uczelni/ szkoły ponagimnazjalnej w celu zapewnienie dodatkowych zajęć z matematyki z wykorzystaniem IT prowadzonych przez studentów;
DATA/PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *