Podstawy prawne pracy pedagoga

Pedagog to bardzo istotna postać w codziennym funkcjonowaniu szkoły i jej działalności wychowawczej. Nasza autorka prezentuje przegląd przepisów regulujących jego pracę.

Podstawy prawne w pracy pedagoga .

Z racji mojej dwudziestoletniej pracy w szkole wybrałam poniższe akty prawne, ważne w pracy pedagoga:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szczególnie rozdział 2 – wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny, obowiązek nauki  i rozdział 8 a – pomoc materialna dla uczniów. Jest to najważniejszy akt prawny regulujący system oświaty, pracę szkoły, w tym zadania nauczycieli i pedagoga.

2.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

KOMENTARZ: Przestępstwa z art. 207, art. 189 i art. 191 są przestępstwami ściganymi z urzędu. Przepis art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, w tym przypadku przemocy w rodzinie, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym Prokuratora lub Policji.

Zgodnie zaś z przepisem art. 304 §2 kodeksu postępowania karnego, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością (np. szkoła, PCPR, OPS, placówka medyczna) dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Obowiązek ten w stosunku do wszystkich osób, „które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych (np. pedagog szkolny, nauczyciel, lekarz pierwszego kontaktu) powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie”. www.fdn.pl/przemoc-w-rodzinie.

Czytając ten komentarz, mam świadomość, jak duża odpowiedzialność spoczywa na szkole i pedagogu szkolnym, by sprostać powyższym zobowiązaniom. Ważna tez jest wiedza, uwaga, umiejętność obserwacji, budowania relacji, zaufania, indywidualnego podejścia do każdej sytuacji, jej rozeznania, by faktycznie pomóc, a nie zaszkodzić.

3. Ustawa  dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa jasno określa działania wobec nieletnich z problemem demoralizacji, dopuszczających się czynów niezgodnych z prawem, co pozwala na stanowcze i konsekwentne działania pedagoga we współpracy z wychowawcami i dyrekcja szkoły wobec uczniów niedostosowanych społecznie.

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach. Określa ono zasady udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, tak by mimo różnych dysfunkcji mogli odnieść sukces na miarę ich możliwości. Ważne jest rozpoznanie potrzeb tych dzieci i ich możliwości psychofizycznych.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Jest to ważne rozporządzenie mówiące o tym, jakie należy podjąć działania w szkole oraz do kogo je kierować, by jak najefektywniej zapobiegać narkomanii i innym używkom, a szczególnie,  myślę, że dziś, dopalaczom.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *