Podsumowanie I półrocza – klasyfikacja śródroczna

Klasyfikacja śródroczna to podsumowanie osiągnięć uczniów za okres od 1 września do dnia określonego w statucie szkoły (najczęściej tym dniem jest 31 styczeń każdego roku) poprzez określenie ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania wszystkich uczniów.

Zgodnie z art.70 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  w każdej szkole należy odbyć zebranie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem  śródrocznym uczniów.

Klasyfikacja śródroczna to podsumowanie osiągnięć uczniów za okres od 1 września do dnia określonego w statucie szkoły (najczęściej tym dniem jest 31 styczeń każdego roku) poprzez określenie ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania wszystkich uczniów. Ocenianie śródroczne w klasach I-III szkoły podstawowej to ocenianie opisowe. Ocenianie przedmiotowe i ocenianie zachowania we wszystkich innych oddziałach (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej) odbywa się według skali określonej w statucie szkoły (prawo dopuszcza tutaj również oceny opisowe).

Zgodnie z  art. 44 h ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

W przepisach prawa oświatowego brak jest jednoznacznych sformułowań mówiących o tym jak taka klasyfikacja ma przebiegać i co ma zawierać uchwała rady pedagogicznej.

Klasyfikacja powinna więc przebiegać według schematu przyjętego w szkole.

Zebranie klasyfikacyjne kończy  uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej.

 

Wzór uchwały rady pedagogicznej

Uchwała Nr …………………..

Rady Pedagogicznej

…………………….. Nr …………..w …………………………………

z dnia…………………

w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art.70 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Część merytoryczna uchwały (wyniki klasyfikacji śródrocznej)

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ……………………………

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi …………………………………..

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

…………………………………………

 

W czasie zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej dyrektor przedstawia ogólne wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz składa sprawozdanie z działalności szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *