Pojęcie i cele kontroli zarządczej

Dziś pierwsza część artykułu na temat tego, czym jest kontrola zarządcza na gruncie oświaty. To zagadnienie wymagające od dyrektorów szkół wiedzy oraz zaplanowania działań zmierzających ku stałemu podnoszeniu jakości pracy placówki oświatowej.

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych wprowadzona została od 1 stycznia 2010 r. w miejsce kontroli finansowej, w praktyce utożsamianej głównie z działalnością jednostki sektora finansów publicznych w wymiarze finansowym.

Kontrola zarządcza stanowi podstawę zarządzania w sektorze finansów publicznych opartą na regule „3E” (gospodarczość, efektywność, skuteczność).

Zgodnie z istniejącymi w doktrynie poglądami na temat szeroko rozumianej kontroli należy przez nią rozumieć obserwowanie i analizowanie działań jednostek kontrolowanych, porównywanie istniejącego stanu rzeczy z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach.

Kontrola polega więc na:

  • badaniu istniejącego stanu rzeczy,
  • zestawieniu tego, co istnieje w rzeczywistości, z tym, co powinno być, tzn. co przewidują odpowiednie wzorce czy normy postępowania i sformułowaniu na tej podstawie odpowiedniej oceny,
  • ustaleniu przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a stanem pożądanym,
  • sformułowaniu zaleceń mających na celu wskazanie sposobu usunięcia niepożądanych zjawisk.

Kontroli zarządczej nie można utożsamiać i ograniczać do czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników komórek kontroli, mimo że takie podejście bywa łączone z pojęciem „kontroli”.

Kontrola zarządcza dotyczy przede wszystkim działań związanych z wyznaczaniem celów i zapewnieniem ich realizacji, a nie działań kontrolnych, które będą stanowić tylko cząstkę całego systemu kontroli zarządczej. Jako instrument prawny wprowadzony przez ustawodawcę ma zmierzać do osiągania jak najlepszych wyników, jednocześnie korygując i skutecznie eliminując nieprawidłowości naszej pracy.

Iwona Iwańska-Brzeszcz – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *